Το πρωτότυπο κείμενο των βιβλίων της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, η νεοελληνική τους  απόδοση και σχετικά ερμηνευτικά υπομνήματα και μελέτες.