Καλλιέργεια της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των παιδιών.