Εικόνα4

120. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ παντοδύναμος

2.00