Εικόνα4

124. Εντυπώσεις από την Κωνσταντινούπολη

2.00