Εικόνα4

18. Ἀγωνίζεσθε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως

2.00