Εικόνα4

34.(α) Ἡ δίψα τῆς ψυχῆς, (β) Ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος, (γ) Ἡ ἱστορία τοῦ Σταυροῦ

2.00