Εικόνα4

37.(α) Χριστός Ἀνέστη, (β) Ὁ Ἅγιος Γεώργιος – Ὁμολογηταί, (γ) Μικροί Ἀπόστολοι

2.00