Εικόνα4

40.(α) Οἱ Ἄσωτοι, (β) Ἡ Μέλλουσα Κρίσις, (γ) Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἤν Οὗτος

2.00