Εικόνα4

44. Μιά γυναίκα ὑπόδειγμα (Χαναναία)

2.00