Εικόνα4

46.(α) Χαιρετισμοί – Χαρά, (β) Χαιρετισμοί – Ἀνόρθωσις, (γ) Χαιρετισμοί -Ὕμνος ἅπας ἠττᾶται

2.00