Εικόνα4

07.(α) Ὑπάρχει Θεός, (β) Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, (γ) Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

2.00