Εικόνα4

08.(α) Καθαροί στήν σκέψη, (β) Λόγια – Ἔργα – Πίστις, (γ) Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος

2.00