Εικόνα4

09.(α) Σπόρος – Λόγος, (β) Ὑπάρχει Ψυχή, (γ) Ὠσαννά, (δ) Προσεύχεσθε

2.00