-7%

ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Original price was: €21.20.Η τρέχουσα τιμή είναι: €19.80.

Ἡ σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ τούς ψευδοπροφῆτες – Ἐπιχειρηματολογική ἀνάλυση μέ τήν βοήθεια τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΓΡΑΦΗΜΑ
Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) Κωδικός προϊόντος: 17232 Κατηγορία:

Περιγραφή

… Ὁ Ἰερεμίας ἀποτελεῖ μία χαρακτηριστική περίπτωση τέ­τοιας περι­γρα­φῆς, διό­τι ἔζησε καί ἔδρασε σέ μία ἐξαιρετικά κρίσιμη πε­ρίοδο τῆς ἱστο­ρι­κῆς πορείας τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ. Ἡ σύγκρουσή του μέ τούς ψευ­δοπροφῆτες τῆς ἐποχῆς του συνιστᾶ ἕνα ἀπό τά ἰδιά­ζο­ντα γνωρί­σματα τῆς δράσης του καί χαρα­κτηρίζει τό βιβλίο του ἀ­νά­­μεσα στά ἄλλα τεκμήρια τῆς προφητικῆς παράδοσης. Ἀντιμετώ­πισε τό πρόβλη­μα τῆς διά­κρισης τοῦ γνήσιου ἀπό τό κίβδηλο μέ τρό­πο αὐθεντικό, τόν ὁποῖο ἐπιδοκιμάζει ἡ βιβλική θεολογική παρά­δο­ση. Ἂνάγλυφα ἀπο­τυπώνονται στό βιβλίο του οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ φαι­νομένου, οἱ δια­φορετικές μορφές πού λάμβανε ἀναλόγως τῶν συν­θη­κῶν καί τά δύ­σκολα διλήμματα πού ἔθετε γιά ὅλους τούς ἐμπλε­κομένους, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τόν ἁπλό λαό, ὁ ὁποῖος μέ ἀγωνία παρακολουθοῦσε τήν σύγ­κρουση πιεζόμενος ἀπό ποι­κίλες ἀπειλές καί φόβους. Ἔπρεπε νά λά­βει μία θέση καί ἀντιλαβανόταν ὅτι αὐτή ἡ θέση θά ἔκρινε καί τήν τύχη του, μέ ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία νά γίνεται ἀκόμη πιό δρα­ματική. Ὁ θεῖος λόγος εἶχε τρεῖς ἐπιλογές: νά ἀπορριφθεῖ, νά γίνει με­ρικῶς ἤ πλήρως ἀποδεκτός. Σέ κάθε περί­πτωση ἡ ἐπιλογή ἔπρεπε νά γί­νει μέ τρόπο πού θά περιλαμβάνει καί τίς τρεῖς βασικές πτυχές τῆς ἀν­θρώπινης ὕπαρξης, τήν σκέψη, τό συναίσθημα καί τήν βούληση, καί θά τίς ἱκανοποιεῖ πλήρως.

Ἐπειδή ἡ διαδικασία αὐτή δέν ἔπαυσε οὔτε πρόκειται νά παύσει κατά τήν ἱστορική πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἔσχα­τα, ἡ μελέτη τοῦ θεό­πνευστου βιβλικοῦ κειμένου ὅπου κατα­γρά­φεται γνήσια ὁ αὐθεντικός λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ πάντοτε πηγή ἔμπνευσης καί καθοδήγησης. Ἡ μελέτη μάλιστα τῆς ἰδιαίτερης περίπτωσης τοῦ προφήτη Ἰερεμία παρέχει ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού βοηθοῦν νά ἀνιχνεύσουμε τούς τρό­πους μετάδοσης-ὑποδοχῆς, παράδοσης-παρα­λα­βῆς τοῦ θείου λό­γου στό δύσκολο κυρίως πεδίο τῆς διάκρισης τοῦ ἀληθοῦς ἀπό τό ψευ­δές. Προσφέρει ὅλα τά ἀπαραίτητα δεδομένα γιά μία νέα ἀνά­γνω­ση, ἀποκρυπτογράφηση καί προσαρμογή στίς συνθῆκες κάθε ἐποχῆς κατά τήν συνεχῆ καί ἀδιάλειπτη πα­ρουσία της μέ­σα στήν ζωή τῆς ἀν­θρω­πότητας…

(πρόλογος)

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ISBN

9786185494414

Σελίδες

590

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2021