-28%
images

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ

10.80

Ἡ θυσία του Χριστοῦ ἦταν θυσία λογική. Μιά τέτοια λοιπόν λογική θυσία ἀπαιτεῖται νά προσφέρουμε κι ἐμεῖς…

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΩΤΗΡ
Κωδικός προϊόντος: 2855 Κατηγορία:
Προβολή καλαθιού

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ἡ θυσία του Χριστοῦ ἦταν θυσία λογική, ἐπειδή ἀκριβῶς μέ ὅλη τή θέλησή του δέχθηκε τό ποτήριο τοῦ θανάτου καί δέν ἀντιστάθηκε σ᾿ αὐτό, ὅπως ­ἀντιστέκονται, ὅταν σφάζονται, τά ζῶα, πού δέν ἔχουν λογικό. Ἡ θυσία του ἦταν θυσία λογική καί ἐπειδή ἀκόμη ἤξερε καλά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο θυσιαζόταν, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι ἦλθε γιά νά δώσει τή ζωή του «λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μάρκ. ι΄ 45). Μιά τέτοια λοιπόν λογική θυσία ἀπαιτεῖται νά προσφέρουμε κι ἐμεῖς, ἑνωμένοι βέβαια μέ τόν Χριστό. Θυσία δηλαδή ὑπακοῆς μέχρι θανάτου. Θυσία πού συντελεῖται μέ τή νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου ἀφενός, τήν ὁμοίωση σέ ὅλα μέ τόν Χριστό ἀφετέρου. Θυσία τοῦ ἑαυτοῦ μας ὁλόκληρου, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐνσωμάτωσή του στό Χριστό ἔγινε νέος ἄνθρωπος. Νήπιος στήν ἀρχή, ἀλλά πού διαρκῶς αὐξάνεται, ἕως ὅτου γίνει τέλειος καί φθάσει «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. δ΄ 13).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προ­λε­γό­με­να

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Κεφ. Α΄. «ΕΥΦΡΑΝΘΗΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΟΜΑΙ ΕΝ ΣΟΙ, ΥΨΙ­ΣΤΕ».

«Ἀ­κα­τα­παύ­στοις στό­μα­σιν, ἀ­σι­γή­τοις δο­ξο­λο­γί­αις»

«Κα­τα­τρύ­φη­σον τοῦ Κυ­ρί­ου».

«Ἡ ἐ­ξο­μο­λό­γη­σις αὐ­τοῦ ἐ­πὶ γῆς καὶ οὐ­ρα­νοῦ».

Παι­δί μου, δῶ­σε μου τήν καρ­διά σου.

«Δός μοι, υἱ­έ, σὴν καρ­δί­αν».

Ὄ­χι μό­νο μέ τά χεί­λη

«…Καὶ πα­ρὰ Σὲ τί ἠ­θέ­λη­σα ἐ­πὶ τῆς γῆς;»

Κεφ. Β΄. ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ».

«Θυ­σί­α τῷ Θε­ῷ πνεῦ­μα συν­τε­τρι­μέ­νον».

«Ἐ­κέ­κρα­γεν ἕ­τε­ρος πρὸς τὸν ἕ­τε­ρον».

«Ὡς ἀ­γα­πη­τὰ τὰ σκη­νώ­μα­τά σου…»

Θυ­σι­α­στή­ριο ὑ­πε­ρου­ρά­νιο

«Ἐν ἑ­νὶ στό­μα­τι καὶ μιᾷ καρ­δί­ᾳ»

Ποῦ ἔγ­κει­ται τό ὑ­πέ­ρο­χο τῆς λα­τρεί­ας.

«Πᾶ­σαν ἀ­πο­θώ­με­θα μέ­ρι­μναν».

«Ἀ­γα­πή­σω­μεν ἀλ­λή­λους».

Κεφ. Γ΄. ΜΙΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

«Οἱ μυ­στι­κῶς τὰ Χε­ρου­βεὶμ εἰ­κο­νί­ζον­τες»

«Τὸν τρι­σά­γιον ὕ­μνον προ­σᾴ­δον­τες»

«Ἅ­γιος Κύ­ριος Σα­βα­ώθ…»

Τόν τρι­σά­γιο καί ἐ­πι­νί­κιο ὕ­μνο…

«Τὸν ἐ­πι­νί­κιον ὕ­μνον ᾄ­δον­τα…»

«Ὡ­σαν­νὰ ἐν τοῖς ὑ­ψί­στοις…»

«ᾌ­δον­τα, βο­ῶν­τα, κε­κρα­γό­τα καὶ λέ­γον­τα»

Τά τέσ­σε­ρα ζῶ­α καί οἱ πρε­σβύ­τε­ροι

Τά ζῶ­α πρῶ­τα, οἱ πρε­σβύ­τε­ροι ἔ­πει­τα.

Κεφ. Δ΄. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ Η ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑ ΛΕΙ­ΤΟΥΡΓΙΑ.

Ἄγ­γε­λοι συλ­λει­τουρ­γοί

«Ἀρ­νί­ον ἑ­στη­κὸς ὡς ἐ­σφαγ­μέ­νον»

Τά ἑ­πτά κέ­ρα­τα καί οἱ ἑ­πτά ὀ­φθαλ­μοί τοῦ Ἀρ­νί­ου

«Φιά­λας χρυ­σᾶς γε­μού­σας θυ­μι­α­μά­των»

«Ἔ­πε­σαν ἐ­νώ­πιον τοῦ Ἀρ­νί­ου».

«Αἵ εἰ­σιν αἱ προ­σευ­χαὶ τῶν ἁ­γί­ων».

Καί ἐ­μεῖς ὑ­πέρ ἐ­κεί­νων

Με­γά­λη τι­μή καί μέ­γι­στη ὠ­φέ­λεια

Κεφ. Ε΄. ΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

«Ἠ­γό­ρα­σας ἡ­μᾶς τῷ Θε­ῷ».

«Καὶ τῷ Ἀρ­νί­ῳ ἡ εὐ­λο­γί­α καὶ ἡ τι­μὴ καὶ ἡ δό­ξα».

Ὅ­λος ὁ λα­ός τά ἐ­πι­σφρά­γι­ζε μέ τό Ἀ­μήν.

«Ὅ­ταν πί­νω αὐ­τὸ μεθ᾿ ὑ­μῶν και­νόν».

Εἶ­ναι πο­τή­ριο αἰ­ώ­νιο.

«Φεῖ­σαι ἡ­μῶν, Κρι­τὰ δι­και­ό­τα­τε».

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κεφ. ΣΤ΄. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Προ­σφέ­ρεις καί τόν ἑ­αυ­τό σου.

Ἐ­πά­νω στό Θυ­σι­α­στή­ριο καί μέ­σα στό Πο­τή­ριο.

Τό ἐκ­κλη­σί­α­σμα μα­ζί μέ τούς λει­τουρ­γούς

Ἀ­ναί­μα­κτη καί λο­γι­κή

Θά πα­ρα­μεί­νει ἄ­ψυ­χη καί νε­κρή.

Συμ­βο­λι­κή ἀ­να­πα­ρά­στα­ση τοῦ πά­θους

Σύμ­βο­λο ἱ­ε­ρό καί κα­θα­γι­α­σμέ­νο

Ἀ­να­πα­ρά­στα­ση τῆς τα­φῆς τοῦ Κυ­ρί­ου

«Κη­δεύ­σας ἀ­πέ­θε­το».

Κεφ. Ζ΄. ΣΥΝΑΠΤΕΣ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΕΚΤΕΝΕΙΣ, ΑΝΤΙΦΩΝΑ, ΣΥΛΛΟ­ΓΙ­ΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Με­γά­λη τῆς εὐ­χῆς τῶν πολ­λῶν ἡ δύ­να­μη.

«Ὁ­μο­θυ­μα­δὸν καὶ ἐν ἑ­νὶ στό­μα­τι»

Ἀ­πό ποῦ προ­έρ­χε­ται ὁ ὅ­ρος «Εἰ­ρη­νι­κά».

Εἰ­ρή­νη καί πά­λι εἰ­ρή­νη

Συν­τό­νως καὶ ἐ­κτε­νῶς

«Πάν­το­τε προ­σεύ­χε­σθαι».

«Ὑ­πὲρ βα­σι­λέ­ων καὶ τῶν ἐν ὑ­πε­ρο­χῇ ὄν­των».

Θε­ό­πνευ­στοι καί πνευ­μα­το­φό­ροι

Ἀ­πό κοι­νοῦ καί ἐξ ἑ­νός στό­μα­τος

Φω­νή μί­α καί με­λω­δί­α μί­α

Μᾶς λεί­πει ἡ καλ­λι­έρ­γεια.

Κεφ. Η΄. ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ, ΚΗΡΥΓΜΑ, ΑΠΟΛΥ­ΣΗ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ἡ μι­κρά Εἴ­σο­δος

Προ­φη­τευ­ό­με­νος καί ἐ­ξι­στο­ρού­με­νος

Μιλᾶ πρός ἐ­μᾶς καί σή­με­ρα.

«Διὰ λό­γου τὴν νου­θε­σί­αν… ποι­εῖ­ται».

«Ὅ­σοι οἱ κα­τη­χού­με­νοι προ­έλ­θε­τε».

Ὄ­χι μό­νο στό ὄ­νο­μα Χρι­στια­νοί.

«Ἄγ­γε­λοι ἐ­πι­σκο­ποῦ­σι».

Ἔ­ναρ­ξη τῆς Προ­α­να­φο­ρᾶς

Κεφ. Θ΄. ΑΠΟΝΙΨΗ ΧΕΡΙΩΝ, ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

«Νί­ψον ἀ­νο­μή­μα­τα».

«Ἀ­γα­πή­σω­μεν ἀλ­λή­λους».

«Ἐν φι­λή­μα­τι ἁ­γί­ῳ»

Ἕ­να κομ­μά­τι τοῦ οὐ­ρα­νοῦ

«Ἔ­λε­ον εἰ­ρή­νης»

«Ὁ Κύ­ριος μεθ᾿ ἡ­μῶν».

«Ἄ­νω σχῶ­μεν τὰς καρ­δί­ας».

«Εὐ­χα­ρι­στή­σω­μεν τῷ Κυ­ρί­ῳ».

«Ἄ­ξιον καὶ δί­και­ον».

Κεφ. Ι΄. ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΝΙ­ΚΙΟΣ

Ἡ κα­τε­ξο­χήν εὐ­χα­ρι­στί­α

Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με, ὅ­πως καί ὁ Κύ­ριος εὐ­χα­ρί­στη­σε.

«Ἀ­νέκ­φρα­στος καὶ ἀ­πε­ρι­νό­η­τος»

Μί­α οὐ­σί­α, μί­α δύ­να­μη, μί­α προ­σκύ­νη­ση.

«Ὑ­πὲρ τῶν φα­νε­ρῶν καὶ ἀ­φα­νῶν εὐ­ερ­γε­σι­ῶν»

«Καί­τοι σοι πα­ρε­στή­κα­σι μυ­ριά­δες ἀγ­γέ­λων».

Μέ­νου­με προ­σκολ­λη­μέ­νοι στή γῆ.

«Πλή­ρης ὁ οὐ­ρα­νὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δό­ξης σου».

«Εὐ­λο­γη­μέ­νος ὁ ἐρ­χό­με­νος…»

Κεφ. ΙΑ΄. ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Ὁ χα­ρα­κτή­ρας τῆς εὐ­χα­ρι­στί­ας μας

Εὐ­χα­ρι­στί­α κα­θο­λι­κή ἀλ­λά καί εἰ­δι­κή

«Μᾶλ­λον δὲ ἑ­αυ­τὸν πα­ρε­δί­δου».

«Λα­βὼν ἄρ­τον… ὁ­μοί­ως καὶ τὸ πο­τή­ριον».

Κα­τε­βαί­νει, γιά νά ἀ­να­κλι­θεῖ στό σπή­λαι­ο τῆς καρ­διᾶς σου.

«Ἐν ταῖς ἁ­γί­αις καὶ ἀ­χράν­τοις καὶ ἀ­μω­μή­τοις χερ­σί»

«Εὐ­χα­ρι­στή­σας, ἁ­γιά­σας, κλά­σας»

«Ἔ­δω­κε τοῖς ἁ­γί­οις αὐ­τοῦ μα­θη­ταῖς».

Κεφ. ΙΒ΄. ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗ­ΡΙΟΥ

«Λά­βε­τε, φά­γε­τε».

«Εἷς ἄρ­τος οἱ πολ­λοί ἐ­σμεν».

«Τοῦ­τό ἐ­στι τὸ σῶ­μά μου».

«Τὸ πνεῦ­μά ἐ­στι τὸ ζω­ο­ποι­οῦν».

«Σῶ­μα δὲ κα­τηρ­τί­σω μοι».

«Διὰ Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου»

«Τὸ ὑ­πὲρ ὑ­μῶν κλώ­με­νον»

«Εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν»

«Πί­ε­τε ἐξ αὐ­τοῦ πάν­τες».

«Τὸ αἷ­μά μου, τὸ τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης»

«Τοῦ­το ποι­εῖ­τε εἰς τὴν ἐ­μὴν ἀ­νά­μνη­σιν».

«Τὸ ὑ­πὲρ ὑ­μῶν καὶ πολ­λῶν ἐκ­χυ­νό­με­νον»

Κεφ. ΙΓ΄. «ΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ»

«Εἰς τὴν ἐ­μὴν ἀ­νά­μνη­σιν»

Γιά «ἀ­νά­μνη­ση» μπρο­στά στά μά­τια τοῦ Θε­οῦ

Γιά ἀ­νά­μνη­ση καί ἀ­να­νἐ­ω­ση τῆς σταυ­ρι­κῆς θυ­σί­ας

Ἡ «Ἀ­νά­μνη­ση»

«Καὶ τῆς δευ­τέ­ρας Πα­ρου­σί­ας»

«Σοὶ προ­σφέ­ρο­μεν».

«Σοὶ προ­σφέ­ρον­τες… Σὲ ὑ­μνοῦ­μεν…».

«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν»

«Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν Σοὶ προ­σφέ­ρο­μεν…».

«Σοὶ προ­σφέ­ρο­μεν κα­τὰ πάν­τα καὶ διὰ πάν­τα».

«Σοὶ προ­σφέ­ρον­τες… Σὲ ὑ­μνοῦ­μεν…».

Κεφ. ΙΔ΄. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΑΥΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΘΝΕΩΤΩΝ.

«Καὶ δε­ό­με­θά Σου…».

«Κα­τά­πεμ­ψον τὸ Πνεῦ­μά Σου τὸ Ἅ­γιον ἐφ᾿ ἡ­μᾶς».

«Ὥ­στε γε­νέ­σθαι τοῖς με­τα­λαμ­βά­νου­σι…».

«Ἡ­μᾶς δὲ πάν­τας ἑ­νώ­σαις ἀλ­λή­λοις».

«Ὁ λα­ός Σου καὶ ἡ Ἐκ­κλη­σί­α Σου ἱ­κε­τεύ­ου­σί Σε».

Προ­σφέ­ρου­με καί ὑ­πέρ τῆς θρι­αμ­βεύ­ου­σας Ἐκ­κλη­σί­ας.

Προ­σφέ­ρου­με ὑ­πέρ τῶν προ­κε­κοι­μη­μέ­νων.

Προ­σφέ­ρου­με καί ὑ­πέρ αὐ­τῶν ἀ­κό­μη τῶν ἁ­γί­ων.

Ὑ­πέρ ὅ­λης τῆς θρι­αμ­βεύ­ου­σας Ἐκ­κλη­σί­ας

Κεφ. ΙΕ΄. ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟ­ΛΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ.

«Με­γί­στην ὄ­νη­σιν πι­στεύ­ον­τες ἔ­σε­σθαι…».

«Με­γί­στη» σέ ποι­ό βαθ­μό;

Πραγ­μα­τι­κά πά­ρα πο­λύ με­γά­λη ἡ ὠ­φέ­λεια.

Ὠ­φέ­λεια γιά ἁ­μαρ­τί­ες μή θα­νά­σι­μες

Ὑ­πέρ ὅ­λων τῶν κε­κοι­μη­μέ­νων

«Ἢ λή­θην ἢ πλῆ­θος ὀ­νο­μά­των»

«Καὶ ὧν ἕ­κα­στος κα­τὰ δι­ά­νοι­αν ἔ­χει».

Κεφ. ΙΣΤ΄. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ­ΛΗΨΗ

Καί γε­νι­κό­τε­ρες ἱ­κε­τευ­τι­κές δε­ή­σεις

«Ἐν ἑ­νὶ στό­μα­τι καὶ μιᾷ καρ­δί­ᾳ»

«Τὰ ἐ­λέ­η τοῦ με­γά­λου Θε­οῦ καὶ Σω­τῆ­ρος»

«Εἰς τὸ ἅ­γιον καὶ ὑ­πε­ρου­ρά­νιον θυ­σι­α­στή­ριον»

«Εἰς ὀ­σμὴν εὐ­ω­δί­ας πνευ­μα­τι­κῆς»

«Χρι­στια­νὰ τὰ τέ­λη τῆς ζω­ῆς ἡ­μῶν».

«Ἀ­νε­παί­σχυν­τα…»

«Εἰ­ρη­νι­κά…»

«Κα­λὴν ἀ­πο­λο­γί­αν»

«Τὴν ζω­ὴν ἡ­μῶν ἅ­πα­σαν καὶ τὴν ἐλ­πί­δα»

Κεφ. ΙΖ΄. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ

Ἡ Κυ­ρια­κή προ­σευ­χή

«Τολ­μᾶν ἐ­πι­κα­λεῖ­σθαι…»

Μᾶς προ­ε­τοι­μά­ζει γιά νά κοι­νω­νή­σου­με ἐ­πά­ξια.

«Ὡς καὶ ἡ­μεῖς ἀ­φί­ε­μεν…»

Σέ ἀ­τμό­σφαι­ρα βα­θιᾶς εἰ­ρή­νης

«Τὰ ἅ­για τοῖς ἁ­γί­οις».

Ἡ κλά­ση τοῦ Ἄρ­του

«Ὁ ἐ­σθι­ό­με­νος καὶ μη­δέ­πο­τε δα­πα­νώ­με­νος»

Με­ρι­κές ἄλ­λες προ­ε­τοι­μα­σί­ες

Κεφ. ΙΗ΄. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ξε­χω­ρι­στά καί πά­νω στήν πα­λά­μη

Προ­σέ­λευ­ση εὐ­λα­βι­κή μέ ἐκ­δη­λώ­σεις λα­τρεί­ας

«Τὸν λα­ὸν σου καὶ τὴν κλη­ρο­νο­μί­αν σου»

Εὐ­γνώ­μων ὁ­μο­λο­γί­α καί βα­ρυ­σή­μαν­τη εὐ­χή

«Ἀ­ξί­ως εὐ­χα­ρι­στή­σω­μεν τῷ Κυ­ρί­ῳ».

Εὐ­χα­ρι­στί­ες μα­ζί μέ αἰ­τή­μα­τα

Ἡ εὐ­χα­ρι­στή­ρια εὐ­χή

Εἶ­ναι ἐ­που­ρά­νια καί ἀ­θά­να­τα.

Τά αἰ­τή­μα­τα πού ἀ­κο­λου­θοῦν.

Οἱ εὐ­χές καί ἱ­κε­σί­ες τῶν Ἁ­γί­ων

Ἡ τε­λι­κή εὐ­λο­γί­α

«Κλί­να­τε καὶ εὐ­λο­γεῖ­σθε».

Ἡ ὀ­πι­σθάμ­βω­νος εὐ­χή

Ἄλ­λες ὀ­πι­σθάμ­βω­νοι καί ἡ ἐ­πι­σφρά­γι­σή τους

Σύ­νο­ψη γε­νι­κή καί συμ­πε­ρά­σμα­τα

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.65 kg
Weight

0.65

ISBN

978-618-5107-45-1

Σελίδες

495

Διαστάσεις

21×14

Έκδοση

2016, Ι'

Συγγραφέας

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο