ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Γ’

20.00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Σε απόθεμα Κωδικός προϊόντος: 3153 Κατηγορία:

Περιγραφή

[…] Όπως εις τους δύο πρώτους τόμους, ούτω και εις τον παρόντα τρίτον τόμον δεν ερμηνεύομεν αυθαιρέτως, αλλά δια πάσαν νέαν ερμηνείαν αναπτύσσομεν επιχειρηματολογίαν. Αν επιτυγχάνωμεν εις τας ερμηνείας, χάρις τω Θεώ, ο οποίος επιβλέπει εις όσους εγκύπτουν εις τον λόγον του εκ πίστεως και ζήλου και φωτίζει την διάνοιάν των. Αν αποτυγχάνωμεν, η αποτυχία αποδοτέα εις την ημετέραν ατέλειαν. Το τέλειον θα έλθη εις το μέλλον, όταν θα ίδωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον (Α’ Κορ. 13:10-12). Αι ευμενείς πάντως κρίσεις, των οποίων έτυχον οι δύο πρώτοι τόμοι, ενεθάρρυναν ημάς εις την συγγραφήν και έκδοσιν του παρόντος τρίτου τόμου.
Παραδίδομεν και τον τόμον τούτον εις την αγάπην και την κρίσιν όσων αγαπούν τον λόγον του Θεού και εκτιμούν πάσαν φιλότιμον προσπάθειαν προς καλλιτέραν ερμηνείαν του. Εκφράζομεν δε την πεποίθησιν και την χαράν, ότι και εις την πεζήν εποχήν, κατά την οποίαν ζώμεν, αρκετοί είνε ζηλωταί του λόγου του Θεού, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Οι δε ζηλωταί του λόγου του Θεού θέλγονται εκ της μελέτης της Γραφής, και όταν νέαι ερμηνείαι εις δύσκολα χωρία της Γραφής διατυπώνωνται και δι’ αυστηράς επιχειρηματολογίας κατοχυρώνωνται, τέρπονται και δοξάζουν τον Θεόν.
Είθε η εργασία αυτή να γίνη αφορμή δια να ερευνηθή προσεκτικώτερον, εξηγηθή επιτυχέστερον και εκτιμηθή περισσότερον ο λόγος του Θεού, ο οποίος δύναται “εποικοδομήσαι και δούναι ημίν κληρονομίαν εν τοις ηγιασμένοις πάσιν” (Πράξ. 20:32). (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ματθ. 3:9 “Δοκείν”
Ματθ. 4:12 “Παραδιδόναι”
Ματθ. 5:17-19 “Έως αν πάντα γένηται” – “Ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών”
Ματθ. 5:46-47 “Ασπάζεσθαι”
Ματθ. 6:19-20 “Σης και βρώσις”
Ματθ. 6:33 “Δικαιοσύνη”
Ματθ. 10:39 “Ο εύρων την ψυχήν αυτού”
Ματθ. 10:40-42 “Εις όνομα προφήτου” – “Εις όνομα δικαίου”, “Εις όνομα, μαθητού”
Ματθ. 12:18-21 “Κρίσιν τοις έθνεσιν απαγγελεί” – “Έως αν εκβάλη εις νίκος την κρίσιν”
Ματθ. 13:14-15 “Ιάσθαι”
Ματθ. 13:22 “Η απάτη του πλούτου”
Ματθ. 15:8-9 “Μάτην δε σέβονταί με” – “Διδάσκειν”
Ματθ. 16:22-23 “Ίλεώς σοι, Κύριε”
Ματθ. 16:25-26 “Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι”
Ματθ. 19:6 “Ό ουν ο θεός συνέζευξεν”
Ματθ. 24:29 “Και αι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται”
Ματθ. 25:9 “Μήποτε ουκ αρκέσει… πορεύεσθε δε μάλλον…”
Ματθ. 28:16-17 “Οι δε εδίστασαν”
Μάρκ. 1:14 “Παραδιδόναι”
Μάρκ. 4:18-19 “Η απάτη του πλούτου”
Μάρκ. 7:6-7 “Μάτην δε σέβονταί με”, “Διδάσκειν”
Μάρκ. 8:35-37 “Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι…”
Μάρκ. 10:8-9 “Ό ουν ο θεός συνέζευξεν”
Μάρκ. 10:42 “Δοκείν”
Μάρκ. 11:12-14 “Ου γαρ ην καιρός σύκων”
Μάρκ. 13:24-25 “Και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρανοίς σαλευθήσονται”
Μάρκ. 16:17-18 “Εν τω ονόματί μου… όφεις αρούσι”
Λουκ. 1:1-4 “Αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του Λόγου”
Λουκ. 1:17 “Εν πνεύματι και δυνάμει” – “Ετοιμάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασμένον”
Λουκ. 3:18 “Παρακαλείν”
Λουκ. 5:30 “Γογγύζειν” […]

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

640

Διαστάσεις

24×17

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Συγγραφέας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ