159

ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

10.60

Για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, πρέπει να μελετάμε τα μεγάλα γεγονότα, τους σταθμούς της φυλής και του γένους μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Εξαντλημένο SKU: 3962 Κατηγορία:

Περιγραφή

Τα έθνη έχουν ιστορίαν. Όπως ιστορίαν έχουν και τα άτομα. Έκαστος άνθρωπος γράφει την ιστορίαν του, επί της γης. Μόνον τα ζώα δεν έχουν ιστορίαν. Στερούμενα λογικού και ελευθερίας, ζουν και κινούνται ενστικτωδώς. Στερεότυπος είνε η ζωή των, μη εκφεύγουσα των ορίων του κύκλου, τον οποίον διαγράφουν τα ένστικτα εκάστου είδους. Αλλ’ ο άνθρωπος εγκλείει εν εαυτω θείας δυνάμεις, των οποίων η καλλιέργεια δημιουργεί ποικιλίαν έργων, δημιουργεί πολιτισμόν. Μικρός θεός αναδεικνύεται ο άνθρωπος, αναπτύσσων το “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν”. Αλλ’ εάν ο άνθρωπος παραμελήση την καλλιέργειαν των θεϊκών στοιχείων της υπάρξεώς του και θάψη τα τάλαντά του εις τον τάφον της οκνηρίας και πονηριάς του, τότε καταντά ούτος εν απλούν βιολογικόν ον, με φυσικάς μόνον ανάγκας, ένας πεπτικός σωλήν αενάως πληρούμενος και εκκενούμενος, βοσκηματωδές τι ζωον, δυστυχέστερον παντός άλλου, διότι, παρ’ όλην την διαφθοράν του, συναισθάνεται διατί επλάσθη και που έχει καταπέσει. Δεν είνε δυνατόν να σβεσθή τελείως ο σπινθήρ της θείας προελεύσεώς του. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ως τα κτήνη, έχουν ως σύνθημά των το επικούρειον “Φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν”. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έπνιξαν το πνεύμα εις τον κόσμον της ύλης, δεν γράφουν ιστορίαν, εάν ιστορία είνε η εξιστόρησις ευγενών πράξεων που εξυψώνουν το ανθρώπινον γένος. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Αφιέρωσις
Πρόλογος
51 μ.Χ. Ο Παύλος εις την Ελλάδα
628 μ.Χ. Νίκη του Ηρακλείου κατά βαρβάρων
963 μ.Χ. Ο άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ιδρύει την πρώτην Μονήν του Αγίου Όρους
1453 μ.Χ. Άλωσις Κωνσταντινουπόλεως
25 Μαρτίου 1821. Ελληνική Επανάστασις
21 Μαΐου 1864. Απελευθέρωσις Ιονίων νήσων
1904. Μακεδονικός αγών
1912-1913. Απελευθέρωσις Μακεδονίας – Ηπείρου – Κρήτης – νήσων Αιγαίου πελάγους
1922. Μικρασιατική καταστροφή
1940. Το ιστορικόν ΟΧΙ
Ελλάς και Χριστός
Ο Παύλος εις τας Αθήνας
Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων
Πίναξ εικόνων

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

330

Έκδοση

1988, Β'

Έτος Α' έκδοσης

1970

Συγγραφέας

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)