-21%
SCAN0138

ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 2

Original price was: €26.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Εκκλησιαστική ιστορία Α’-Στ’.

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) SKU: 26283 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Ιστορία είναι η ζωή, η κίνησις και η αλληλεπίδρασις των ωργανωμένων κοινωνικών ομάδων κατά την ροήν του χρόνου. Εις την μνήμην των ανθρώπων διατηρούνται αι καταστάσεις αυταί και με άλλα μέσα, αλλά κυρίως με τα ιστορικά συγγράμματα.
Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία θεμελιωμένη επί ενός ανεπανάληπτου ιστορικού γεγονότος, της ενανθρωπήσεως του θείου Λόγου έχει ως εκ τούτον εστραμμένα τα βλέμματα προς το παρελθόν, προς εκείνο το γεγονός, μολονότι τα έχει επίσης και προς το μέλλον. Δια τούτο λαμβάνει ιδιαιτέραν σημασίαν δια τους Χριστιανούς η γνώσις των ιστορικών περιπετειών δια των οποίων παραδίδεται το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αλλά και αυτός ούτος ο Ιησούς Χριστός, εις τας εκάστοτε νέας γενεάς Του εκκλησιαστικού πληρώματος.
Απ’ αυτής της πλευράς το γιγαντιαίον ιστορικόν έργον του Ευσεβίου δεν είναι νοητόν ν’ απουσιάζη από την βιβλιοθήκην όχι μόνον των θεολόγων και των ιστορικών, αλλά και των ανειδίκευτων μελετητών των χριστιανικών πραγμάτων.
Παραδίδομεν εις το ελληνικόν κοινόν το έργον -και αυτό γίνεται δια πρώτην φοράν- με το κείμενόν του, την μετάφρασιν, την εισαγωγήν, τα σχόλια, ελπίζοντες ότι θα ωφεληθούν πολλοί, ακόμη και ειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι πολύ ενοχλούνται ενίοτε από την στρυφνότητα του πρωτοτύπου.
Αυτή η νέα σειρά των Πατερικών Εκδόσεων θα αποτελεσθή από τέσσαρας τόμους, των οποίων οι μεν τρεις θα περιλάβουν την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Ευσεβίου, ο δε τέταρτος τον Βίον του Μ. Κωνσταντίνου. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα
Τίνες επί της Τραϊανού βασιλείας Ρωμαίων γεγόνασι και Αλεξανδρέων επίσκοποι
Οποίοι Ιουδαίοι κατ’ αυτόν πεπόνθασιν
Οι κατά Αδριανόν υπέρ της πίστεως απολογησάμενοι
Οι κατ’ αυτόν Ρωμαίων και Αλεξανδρέων επίσκοποι
Οι ανέκαθεν από του Σωτήρος και επί τους δηλουμένους Ιεροσολύμων επίσκοποι
Η κατά Αδριανόν υστάτη Ιουδαίων πολιορκία
Τίνες κατ’ εκείνο καιρού γεγόνασι ψευδωνύμου γνώσεως αρχηγοί
Τίνες εκκλησιαστικοί συγγραφείς
Επιστολή Αδριανού υπέρ του μη δειν ακρίτως ημάς ελαύνειν
Τίνες επί Αντωνίνου βασιλείας επίσκοποι Ρωμαίων και Αλεξανδρέων γεγόνασι
Περί των κατ’ αυτούς αιρεσιαρχών
Περί της Ιουστίνου προς Αντωνίνον απολογίας
Αντωνίνου προς το κοινόν της Ασίας επιστολή περί του καθ’ ημάς λόγου
Τα περί Πολυκάρπου του των Αποστόλων γνωρίμου μνημονευόμενα
Όπως κατά Ουήρον ο Πολύκαρπος άμ’ ετέροις εμαρτύρησεν επί της Σμυρναίων πόλεως
Όπως Ιουστίνος ο φιλόσοφος του Χριστού λόγον επί της Ρωμαίων πόλεως πρεσβεύων εμαρτύρησεν
Περί ων Ιουστίνος εν ιδίω συγγράμματι μνημονεύει μαρτύρων
Τίνες εις ημάς ήλθον των Ιουστίνου λόγων
Τίνες επί της Ουήρου βασιλείας της Ρωμαίων και Αλεξανδρέων εκκλησίας προέστησιν
Τίνες οι της Αντιοχέων
Περί των κατά τούτους διαλαμψάντων εκκλησιαστικών συγγραφέων
Περί Ηγησίππου και ων αυτός μνημονεύει
Περί Διονυσίου Κορινθίων επισκόπου και ων έγραψεν επιστολών
Περί Θεοφίλου Αντιοχέων επισκόπου
Περί Φιλίππου και Μοδέστου
Περί Μελίτωνος και ων αυτός εμνημόνευσεν
Περί Απολιναρίου
Περί Μουσανού
Περί της κατά Τατιανόν αιρέσεως
Περί Βαρδησάνου του Σύρου και των φερομένων αυτού λόγων
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε’
Πρόλογος
Όσοι και όπως κατά Ουήρον επί της Γαλλίας τον υπέρ της ευσεβείας διεξήλθον αγώνα
Ως οι θεοφιλείς μάρτυρες τους εν τω διωγμώ διαπεπτωκότας εθεράπευον δεξιούμενοι
Οπία τω μάρτυρι Αττάλω δι’ ονείρου γέγονεν επιφάνεια
Όπως οι μάρτυρες τον Ειρηναίον δι’ επιστολής παρετίθεντο
Ως Μάρκω Αυρηλίω Καίσαρι ταις των ημετέρων ευχαίς ουρανόθεν ο Θεός επακούσας ύσεν
Των επί Ρώμης επισκοπευσάντων κατάλογος
Ως και μέχρι των τότε καιρών δια των πιστών δυνάμεις ενηργούντο παράδοξοι
Όπως ο Ειρηναίος των θείων μνημονεύει Γραφών
Οι κατά Κόμμοδον επισκοπεύσαντες
Περί Πανταίνου του φιλοσόφου
Περί Κλήμεντος του Αλεξανδρέως
Περί των εν Ιεροσολύμοις επισκόπων
Περί Ρόδωνος και ης εμνημόνευσεν κατά Μαρκίωνα διαφωνίας
Περί των κατά Φρύγας ψευδοπροφητών
Περί του κατά Βλάστον επί Ρώμης γενομένου σχίσματος
Όσα περί Μοντανού και των μετ’ αυτού ψευδοπροφητών μνημονεύεται
Περί Μιλτιάδου και ων συνέταξε λόγων
Όσα και Απολλώνιος τους κατά Φρύγας απήλεγξε και τίνων εμνημόνευσεν
Σεραπίωνος περί της των Φρυγών αιρέσεως
Όσα Ειρηναίος τοις επί Ρώμης σχισματικοίς εγγράφως διείλεκται
Όπως επί Ρώμης Απολλώνιος εμαρτύρησεν
Τίνες κατά τούτους επίσκοποι εγνωρίζοντο
Περί του τότε κινηθέντος αμφί του Πάσχα ζητήματος
Περί της κατά την Ασίαν διαφωνίας
Όπως τοις πάσι μία ψήφος περί του Πάσχα συνεφωνήθη
Όσα της Ειρηναίου φιλοκαλίας και εις ημάς κατήλθεν
Όσα και των λοιπών των τηνικάδε συνηκμακότων
Περί των την Αρτέμωνος αίρεσιν εξ αρχής προβεβλημένων οιοί τε τον τρόπον γεγόνασι και όπως τας αγίας Γραφάς διαφθείραι τετολμήκασιν
ΒΙΒΛΙΟΝ S’
Περί του κατά Σευήρον διωγμού
Περί της Ωριγένους εκ παιδός ασκήσεως
Ως κομιδή νέος ων τον Χριστού λόγον επρέσβευεν
Όσοι δι’ αυτού κατηχηθέντες προήχθησαν μάρτυρες
Περί Ποταμιαίνης
Περί Κλήμεντος του Αλεξανδρέως
Περί Ιούδα συγγραφέως
Περί του τολμηθέντος Ωριγένει
Περί των κατά Νάρκισσον παραδόξων
Περί των εν Ιεροσολύμοις επισκόπων
Περί Αλεξάνδρου
Περί Σεραπίωνος και των φερομένων αυτού λόγων
Περί των Κλήμεντος συγγραμμάτων
Οπόσων εμνημόνευσε Γραφών
Περί Ηρακλά
Όπως Ωριγένης περί τας θείας Γραφάς εσπουδάκει
Περί Συμμάχου του ερμηνέως
Περί Αμβροσίου
Όσα περί Ωριγένους μνημονεύονται
Όσοι των τηνικάδε φέρονται λόγοι
Όσοι και τούσδε επίσκοποι εγνωρίζοντο
Όσα των Ιππολύτου εις ημάς ήλθεν
[…]

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΕΥΣΕΒΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ)

Σελίδες

368

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

1978

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αριθμός σειράς

29