-21%
Εικόνα 3

ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 3

Original price was: €26.50.Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.00.

Εκκλησιαστική ιστορία Ζ’-Ι’.

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) SKU: 26285 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Ιστορία είναι η ζωή, η κίνησις και η αλληλεπίδρασις των ωργανωμένων κοινωνικών ομάδων κατά την ροήν του χρόνου. Εις την μνήμην των ανθρώπων διατηρούνται αι καταστάσεις αυταί και με άλλα μέσα, αλλά κυρίως με τα ιστορικά συγγράμματα.
Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία θεμελιωμένη επί ενός ανεπανάληπτου ιστορικού γεγονότος, της ενανθρωπήσεως του θείου Λόγου έχει ως εκ τούτον εστραμμένα τα βλέμματα προς το παρελθόν, προς εκείνο το γεγονός, μολονότι τα έχει επίσης και προς το μέλλον. Δια τούτο λαμβάνει ιδιαιτέραν σημασίαν δια τους Χριστιανούς η γνώσις των ιστορικών περιπετειών δια των οποίων παραδίδεται το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αλλά και αυτός ούτος ο Ιησούς Χριστός, εις τας εκάστοτε νέας γενεάς Του εκκλησιαστικού πληρώματος.
Απ’ αυτής της πλευράς το γιγαντιαίον ιστορικόν έργον του Ευσεβίου δεν είναι νοητόν ν’ απουσιάζη από την βιβλιοθήκην όχι μόνον των θεολόγων και των ιστορικών, αλλά και των ανειδίκευτων μελετητών των χριστιανικών πραγμάτων.
Παραδίδομεν εις το ελληνικόν κοινόν το έργον -και αυτό γίνεται δια πρώτην φοράν- με το κείμενόν του, την μετάφρασιν, την εισαγωγήν, τα σχόλια, ελπίζοντες ότι θα ωφεληθούν πολλοί, ακόμη και ειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι πολύ ενοχλούνται ενίοτε από την στρυφνότητα του πρωτοτύπου.
Αυτή η νέα σειρά των Πατερικών Εκδόσεων θα αποτελεσθή από τέσσαρας τόμους, των οποίων οι μεν τρεις θα περιλάβουν την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν του Ευσεβίου, ο δε τέταρτος τον Βίον του Μ. Κωνσταντίνου. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα
ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ’
Περί της Δεκίου και Γάλλου κακοτροπίας
Οι κατά τούσδε Ρωμαίων επίσκοποι
Όπως Κυπριανός άμα τοις κατ’ αυτόν επισκόποις τους εξαιρετικής πλάνης επιστρέφοντας λουτρώ δείν καθαίρειν πρώτος εδογμάτισεν
Οπόσας περί τούτου Διονύσιος συνέταξεν επιστολάς
Περί της μετά τον διωγμόν ειρήνης
Περί της κατά Σαβέλλιον αιρέσεως
Περί της των αιρετικών παμμιάρου πλάνης και της θεοπόμπου οράσεως Διονυσίου ου τε παρείληφεν εκκλησιαστικού κανόνος
Περί της κατά Νοουάτον ετεροδοξίας
Περί του των αιρετικών αθέου βαπτίσματος
Περί Ουαλεριανού και του κατ’ αυτόν διωγμού
Περί των τότε Διονυσίω και τοις κατ’ Αίγυπτον συμβάντων
Περί των εν Καισαρεία της Παλαιστίνης μαρτυρησάντων
Περί της κατά Γαλλιηνόν ειρήνης
Οι κατ’ εκείνο συνηκμακότες επίσκοποι
Όπως κατά Καισάρειαν Μαρίνος εμαρτύρησεν
Η κατά Αστύριον ιστορία
Περί των κατά Πανεάδα σημείων της του Σωτήρος ημών μεγαλουργίας
Περί του θρόνου Ιακώβου
Περί των εορταστικών Διονύσου επιστολών, ένθα και περί του Πάσχα κανονίζει
Περί των εν Αλεξανδρεία συμβάντων
Περί της επισκηψάσης νόσου
Περί της Γαλλιηνού βασιλείας
Περί Νέπωτος και του κατ’ αυτόν σχίσματος
Περί της Ιωάννου αποκαλύψεως
Περί των επιστολών Διονυσίου
Περί Παύλου του Σαμοσατέως και της εν Αντιοχεία συστάσης υπ’ αυτού αιρέσεως
Περί των τότε γνωριζομένων διαφανών επισκόπων
Όπως ο Παύλος απελεγχθείς εξεκηρύχθη
Περί της των Μανιχαίων ετεροδόξου διαστροφής άρτι τότε αρξαμένης
Περί των καθ’ ημάς αυτούς διαπρεψάντων εκκλησιαστικών ανδρών τίνες τε αυτών μέχρι της των εκκλησιών πολιορκίας διέμειναν
ΒΙΒΛΙΟΝ Η’
Περί των προ του καθ’ ημάς διωγμού
Περί της των εκκλησιών καθαιρέσεως
Περί του τρόπου των κατά τον διωγμόν ηγωνισμένων
Περί των αοιδίμων του Θεού μαρτύρων, ως πάντα τόπον έπλησαν της εαυτών μνήμης, ποικίλους τους υπέρ ευσεβείας αναδησάμενοι στεφάνους
Περί των κατά Νικομήδειαν
Περί των κατά τους βασιλικούς οίκους
Περί των κατά Φοινίκην Αιγυπτίων
Περί των κατά την Αίγυπτον
Περί την κατά Θηβαΐδα
Φιλέου μάρτυρος περί των κατ’ Αλεξάνδρειαν πεπραγμένων
Περί των κατά Φρυγίαν
Περί πλείστων ετέρων ανδρών τε και γυναικών διαφόρως ηγωνισμένων
Περί των της εκκλησίας προέδρων των το γνήσιον ης επρέσβευον ευσεβείας δια του σφων αίματος επιδεδειγμένων
Περί του τρόπου των της ευσεβείας εχθρών
Περί των τοις εκτός συμβεβηκότων
Περί της επί το κρείττον των πραγμάτων μεταβολής
Περί της των κρατούντων παλινωδίας
(δις). Περί της των κρατούντων τελευτής
ΒΙΒΛΙΟΝ Θ’
Περί της επιπλάστου ανέσεως
Περί της μετέπειτα διαστροφής
Περί του κατά Αντιόχειαν νεοπαγούς ξοάνου
Περί των καθ’ ημών ψηφισμάτων
Περί των επιπλάστων υπομνημάτων
Περί των εν τώδε τω χρόνω μεμαρτυρηκότων
Περί της καθ’ ημών εν στήλαις ανατεθείσης γραφής
Αντίγραφον ερμηνείας της Μαξιμίνου προς τα καθ’ ημών ψηφίσματα αντιγραφής από της εν Τύρω στήλης μεταληφθείσης
Περί των μετά ταύτα συμβεβηκότων εν λιμώ και λοιμώ και πολέμοις
Περί της των θεοφιλών βασιλέων νίκης
Αντίγραφον ερμηνείας επιστολής του τυράννου
Περί της των τυράννων καταστροφής του βίου, και οίαις εχρήσαντο προ της τελευτής φωναίς
Αντίγραφον ερμηνείας της του τυράννου υπέρ Χριστιανών διατάξεως εκ ρωμαϊκής γλώττης εις την Ελλάδα μεταληφθείσης
Περί της υστάτης απωλείας των της θεοσέβειας εχθρών
[…]

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΕΥΣΕΒΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ)

Σελίδες

378

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

1978

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ