-9%
SCAN0182

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ τ. Α’

15.50

Κείμενο των Ο’ – ερμηνευτική απόδοσις (ΓΕΝΕΣΙΣ έως ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΩΗ
SKU: 2369 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κείμενον – Σύντομος απόδοσις του νοήματος – Γενική εισαγωγή – Ειδικαί εισαγωγαί εις έκαστον βιβλίον – Διαιρέσεις εις ενότητας μετά επιγραφών – Παραπομπαί εις Καινήν Διαθήκην – Εικόνες και πίνακες

Η απόδοσις του νοήματος της Αγίας Γραφής, και μάλιστα εν συντομία, γενικώς δεν είναι έργον εύκολον, εξ αντιθέτου είναι δύσκολον κυρίως δια το βάθος των νοημάτων αλλά και δια το προσιδιάζον εις αυτήν γλωσσικόν ύφος. Ειδικωτερον η απόδοσις των ιερών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζει τας μεγαλυτέρας δυσκολίας. Αλλά μας ώθησεν εις την ανάληψιν τον εγχειρήματος τούτου αφ’ ενός μεν η συναίσθησις της ανάγκης προσφοράς προς τους Χριστιανούς μιας συντόμου, απλής, πιστής, ευχρήστου και όσω το δυνατόν καταληπτής αποδόσεως του νοήματος, αφ’ ετέρον δε αι προφορικαί και γραπταί σχετικαί παρακλήσεις και αξιώσεις εκ μέρους πλήθους ανθρώπων, γνωστών και αγνώστων. Και επί τούτοις η ομόφωνος εντολή της Αδελφότητος ημών. […]
Εις έκαστον βιβλίον της Π.Δ. προτάσσομεν μικράν κατατοπιστικήν δια τον αναγνώστην εισαγωγήν. […]
Ελπίζομεν ότι με το ανά χείρας έργον θα βοηθήσωμεν τους αναγνώστας εις σχετικώς απρόσκοπτον μελέτην και κατανόησιν των θεοπνεύστων βιβλίων Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς φυσικά και να ισχυριζώμεθα ότι το έργον μας αυτό είναι τέλειον. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΓΕΝΕΣΙΣ
-Εισαγωγή εις την Γένεσιν
-Η δημιουργία του κόσμου, κεφ. Α’ 1-25
-Η πλάσις και η πτώσις του ανθρώπου, κεφ. Α’ 26-Γ’
-Η αμαρτωλότης των ανθρώπων, κεφ. Δ’-ΣΤ’ 4
-Ο κατακλυσμός κεφ. ΣΤ’ 5 -Η’
-Αι ευλογίαι του Θεού προς τον Νώε οι απόγονοι του Νώε, κεφ. Θ’-Ι’
-Η πυργοποιία και η διασπορά των ανθρώπων, κεφ. ΙΑ’
-Η κλήσις και η ιστορία του Αβραάμ, κεφ. ΙΒ’-ΚΕ’
-Ισαάκ και Ιακώβ, κεφ. ΚΕ’-ΛΣΤ’
-Η ιστορία του Ιωσήφ, κεφ. ΛΖ’-ΜΔ’
-Μετοικεσία Ιακώβ οικογενεικώς εις Αίγυπτον, κεφ. ΜΕ’-ΜΗ’
-Η τελευτή Ιακώβ και η ταφή του εις Χαναάν, κεφ. ΜΘ’-Ν’
ΕΞΟΔΟΣ
-Η κατάθλιψις των Ισραηλιτών εις την Αίγυπτον, κεφ. Α’
-Γέννησις και κλήσις του Μωϋσέως, κεφ. Β’-Δ’
-Ο Μωϋσής προς τον Φαραώ, κεφ. Ε’-ΣΤ’
-Αι δέκα πληγαί, κεφ. Ζ’-ΙΑ’
-Το πρώτον Πάσχα, κεφ. ΙΒ’
-Η διάβασις της Ερυθράς Θαλάσσης, κεφ. ΙΓ’-ΙΔ’
-Η ευχαριστήριος ωδή, κεφ. ΙΕ’ 1-21
-Πορεία εις την έρημον. Γογγυσμοί, τιμωρίαι και θαύματα, κεφ. ΙΕ’ 22-ΙΗ’
-Η Διαθήκη εις το Σινά και ο Δεκάλογος, κεφ. ΙΘ’-Κ’
-Αι επί μέρους εντολαί, κεφ. ΚΑ’-ΚΓ’
-Η επίσημος επικύρωσις της Διαθήκης, κεφ. ΚΔ’
-Λεπτομερείς διατάξεις δια την κατασκευήν της Σκηνής του Μαρτυρίου, κεφ. ΚΕ’-ΚΖ’
-Διατάξεις δια την λειτουργίαν της Σκηνής, κεφ. ΚΗ’-ΛΑ’
-Η λατρεία του χρυσού μόσχου, κεφ. ΛΒ’
-Η ανανέωσις της Διαθήκης, κεφ. ΛΓ’-ΛΔ’
-Η κατασκευή της Σκηνής και του θυσιαστηρίου μετά των εξαρτημάτων αυτών – Εγκαίνια, κεφ. ΛΕ’-Μ’
ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ
-Διατάξεις περί αιματηρών και αναιμάκτων θυσιών κεφ. Α’-Ζ’
-Καθιέρωσις του Ααρών ως αρχιερέως και των υιών του ως ιερέων, κεφ. Η’-Ι’
-Καθαρά και ακάθαρτα Ζώα, κεφ. ΙΑ’
-Διατάξεις περί νομικού καθαρισμού ανδρών, γυναικών, οικιών και άλλων μολυνθέντων αντικειμένων, κεφ. ΙΒ’-ΙΣΤ’
-Διατάξεις περί αγιασμού, κεφ. ΙΖ’-ΚΒ’
-Διατάξεις περί Σαββάτου, Πάσχα, Σκηνοπηγίας, Ιωβηλαίου, ειρηνικών προσφορών κ.λ.π. κεφ. ΚΓ’-ΚΕ’
-Ευλογίαι προς τους τηρητάς των θείων εντολών, κεφ. ΚΣΤ’
-Περί προσώπων, ζώων, κτημάτων και δεκάτης κεφ. ΚΖ’
ΑΡΙΘΜΟΙ
-Η αρίθμησις των δώδεκα φυλών, κεφ. Α’
-Η θέσις εκάστης φυλής περί την Σκηνήν, κεφ. Β’
-Καθήκοντα και δικαιώματα Λευϊτών, κεφ. Γ’-Δ’
-Η εκδίωξις των ακαθάρτων. Περί απαρχών, περί συζυγικής πίστεως και περί ναζηραίων, κεφ. Ε’-ΣΤ’
-Προσφοραί των αρχόντων υπέρ της Σκηνής του Μαρτυρίου. Καθιέρωσις των Λευϊτών, κεφ. Ζ’-Η’
-Η εορτή του Πάσχα, κεφ. Θ’
-Η εκκίνησις, κεφ. Ι’
-Γογγυσμοί, τιμωρίαι και ευεργεσίαι, κεφ. ΙΑ’-ΙΒ’
-Η αποστολή των δώδεκα κατασκόπων, κεφ. ΙΓ’
-Γογγυσμοί και στάσεις, κεφ. ΙΔ’
-Διατάξεις περί θυσιών και περί δικαιωμάτων των ιερέων και Λευϊτών, κεφ. ΙΕ’-ΙΘ’
-Περιπέτειαι εις την έρημον. Θάνατοι. Μάχαι προς εχθρούς. Οι δηλητηριώδεις όφεις, κεφ. Κ’-ΚΑ’
-Βαλάκ και Βαλαάμ, κεφ. ΚΒ’-ΚΔ’
-Διαφθορά και τιμωρία των Ισραηλιτών, κεφ. ΚΕ’
-Νέαι διατάξεις, κεφ. ΚΣΤ’-Λ’
-Νικηφόροι πόλεμοι, κεφ. ΛΑ’
-Προκαθορισμοί περί της γης της Επαγγελίας, κεφ. ΛΒ’-ΛΣΤ’
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
-Πρώτη ομιλία του Μωϋσέως: Περί των συμβάντων κατά τα τεσσαράκοντα έτη, περί των ευεργεσιών εκ μέρους του Θεού και των καθηκόντων του Ισραήλ απέναντι του Θεού, κεφ. Α’-Δ’
-Δευτέρα ομιλία του Μωϋσέως: Περί του Δεκαλόγου, περί των εντολών και των ευλογιών του Θεού, περί των καθηκόντων του Ισραηλιτικού λαού και περί της εξοντώσεως των ειδωλολατρών και των ψευδοπροφητών, κεφ. Ε’-ΙΓ’
-Διατάξεις περί καθαρότητας και αφέσεως κατά το έβδομον έτος, περί των τριών μεγάλων εορτών, περί θυσιών και προσφυγής εις τον αρχιερέα, περί προσόδων των ιερέων, περί πόλεων-καταφυγίων και περί αστικών τινών διατάξεων, κεφ. ΙΔ’-ΚΣΤ’
-Η κατακλείς της δευτέρας ομιλίας, κεφ. ΚΖ’-ΚΗ’
-Τρίτη ομιλία του Μωϋσέως: Υπομνήσεις, υποσχέσεις και απειλαί εκ μέρους του Θεού, κεφ. ΚΘ’-Λ’
-Προβολή υπό του Μωϋσέως Ιησού του Ναυή, ως διαδόχου του εις την ηγεσίαν του Ισραήλ. Ο Μωϋσής παραδίδει γραπτόν το Δευτερονόμιον, κεφ. ΛΑ’
-Η ωδή του Μωϋσέως, κεφ. ΛΒ’
-Ευλογίαι του Μωϋσέως προς τα φυλάς του Ισραήλ, κεφ. ΛΓ’
-Η τελευτή του Μωϋσέως, κεφ. ΛΔ’

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

546

Διαστάσεις

24×16

Σειρά

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΖΩΗ)

Έκδοση

2015, Ε'

Συγγραφέας

ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο