-10%
Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

22.50

Αι καθ’ ημέραν ακολουθίαι και η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
SKU: 13895 Κατηγορία:

Περιγραφή

Όταν προ ετών εκυκλοφορήσαμεν την “Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων”, πολλοί ομού μετά των εκφράσεων ενθουσιασμού δια την αρτιότητα της εκδόσεως, διετύπωσαν την ευχήν να ιδούν συμπληρούμενον το έργον δια της εκδόσεως ολοκλήρου της Μ. Τεσσαρακοστής.
Θεωρήσαντες χρέος μας να ανταποκριθώμεν εις την επιθυμίαν αυτών ταύτην προβαίνομεν εις την παρούσαν έκδοσιν, την οποίαν εφροντίσαμεν να καταστήσωμεν όσον το δυνατόν αρτιωτέραν και πληρεστέραν, λαβόντες υπ’ όψιν πλείστας παλαιοτέρας εκδόσεις, ως και την ζώσαν λειτουργικήν παράδοσιν την διαφυλασσομένην εν τε ταις ιεραίς Μοναίς και τοις ενοριακοίς ναοίς.
Εις την αρτιότητα της εκδόσεως συνέβαλον τα μέγιστα οι εκλεκτοί συνεργάται μας, ο καθηγητής της Λειτουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Φουντούλης, ο αρχιμ. Ειρηναίος Δεληδήμος, ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, ο αγιορείτης μοναχός και μουσικοδιδάσκαλος Ανδρέας Θεοφιλόπουλος και ο κ. Θεοδόσιος Σακελλαρίου, τους οποίους θερμότατα ευχαριστούμεν. (Από τον πρόλογο της β΄ έκδοσης)
Περιεχόμενα
-Πρόλογος β΄ εκδόσεως
-Πρόλογος α΄ εκδόσεως
-Η Ημερονύκτιος Ακολουθία
Τυπική Διάταξις
-Εωθινή Προσευχή
-Α΄ Καθημερινή Ακολουθία του Μεσονυκτικού
-Β΄ Ακολουθία Μεσονυκτικού του Σαββάτου
-Γ΄ Ακολουθία Μεσονυκτικού της Κυριακής
-Ο Όρθρος
-Ακολουθία των ωρών
-Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
-Ο Εσπερινός μετά της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων
-Η Θεία Λειτουργία
-Ευχαριστία μετά την Θείαν Μετάληψιν
-Τυπική Διάταξις Αρχιερατικής Λειτουργίας ή Χοροστασίας εν Προηγιασμένη
-Τη Παρασκευή της Α΄ Εβδομάδος
-Τη Τετάρτη της Β΄ Εβδομάδος
-Τη Παρασκευή της Β΄ Εβδομάδος
-Τη Τετάρτη της Γ΄ Εβδομάδος
-Παρασκευή Γ΄ Εβδομάδος
-Τετάρτη Δ΄ Εβδομάδος
-Τετάρτη Ε΄ Εβδομάδος
-Παρασκευή Ε΄ Εβδομάδος
-Τετάρτη προ των Βαΐων
-Παρασκευή προ των Βαΐων
-Μεγάλη Δευτέρα
-Μεγάλη Τρίτη
-Μεγάλη Τετάρτη
-Μαρτυρικά κατ’ ήχον
-Εσπερινός άνευ Προηγιασμένης (Τη Δευτέρα, τη Τρίτη και τη Πέμπτη)
-Ο Εσπερινός της Κυριακής
-Τα Απόδειπνα
-Απόδειπνον το Μέγα
-Ο Μέγας Κανών τμηματικώς ψαλλόμενος κατά τα απόδειπνα της α΄ εβδομάδος
-Ευαγγέλια εις τας Παννυχίδας αναγινωσκόμενα της α΄ εβδομάδος των νηστειών
-Συμπληρωματικαί τυπικαί διατάξεις – Η Τάξις της Ψαλμωδίας των Κανόνων κατά την εβδομάδα της Τυρινής
-Ειδικαί Περιπτώσεις
-Α΄ Εσπερινός μετά Προηγιασμένης εν ημέρα Δευτέρα, Τρίτη ή Πέμπτη
-Β΄ Εσπερινός άνευ Προηγιασμένης εν Τετάρτη ή Παρασκευή και εν τη Αγία και Μεγάλη Εβδομάδι
-Συμπληρωματικαί Τυπικαί Διατάξεις
-Πίναξ Στιχολογίας του Ψαλτηρίου κατά την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν
-Μουσικόν Παράρτημα

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

514

Διαστάσεις

25×18

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

2011, ΣΤ'