μουσικός πανδέκτης 3

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ τ. Γ’

18.00

Ειρμολόγιον

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΩΗ
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 17594 Κατηγορία:

Περιγραφή

Εν τω καταρτισμώ του παρόντος τόμου ως βάσιν μεν είχομεν το Ειρμολόγιον Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, ηκολουθήσαμεν όμως νέαν οδόν όσον αφορά την κατανομήν της ύλης. Ούτω, αντί να χωρίσωμεν τας αργάς Καταβασίας από των ειρμολογικών, και αντί να κατατάξωμεν αυτάς κατ’ ήχον, πράγμα όπερ ουδένα πρακτικόν σκοπόν εξυπηρετεί, δυσχεραίνει δε όχι ολίγον την εύρεσιν των Καταβασιών μιας εορτής, κατενείμαμεν την ύλην μεθοδικώτερον και φυσικώτερον εις τέσσαρα μέρη. Και εν μεν τω Α’ μέρει περιελάβομεν κανόνας και καταβασίας των ακινήτων εορτών του όλου ενιαυτού κατά την χρονολογικήν αυτών σειράν, αρχόμενοι από του μηνός Σεπτεμβρίου και παραθέτοντες τας αργάς Καταβασίας ευθύς μετά τας ειρμολογικάς. Εν δε τω Β’ μέρει κατετάξαμεν ομοίως τους κανόνας των κινητών εορτών, δηλαδή του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, κατά την φυσικήν αυτών σειράν. Εν τω Γ’ μέρει περιελάβομεν κατ’ ήχον Ειρμούς κανόνων, οίτινες χρησιμεύουν ως Πρόλογοι, επί τη βάσει των οποίων ψάλλονται οι κανόνες πολλών εορτών. Εν δε τω Δ’ μέρει κατελέξαμεν τους Προλόγους ή Προσόμοια κατ’ ήχον (προσόμοια στιχηρά, καθίσματα, εξαποστειλάρια και κοντάκια). Εις ταύτα προσεθέσαμεν εν Παραρτήματι τους δύο Παρακλητικούς κανόνας, των οποίων η φυσική θέσις είνε εν τω Ειρμολογίω, και την Νεκρώσιμον ακολουθίαν. Διότι και αύτη ουδέν άλλο είνε κατά το πλείστον, ειμή κανών Ψαλμικών στίχων και τροπαρίων. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – Ειρμολόγιον ακινήτων εορτών
Εις το γενέσιον της Θεοτόκου
Εις την ύψωσιν του τιμίου Σταυρού
Εις τα Εισόδια της Θεοτόκου
Εις την εορτήν των Χριστουγέννων
Εις τα άγια Θεοφάνεια
Εις την Υπαπαντήν του Σωτήρος
Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου
Εις την εορτήν Πέτρου και Παύλου
Εις την μεταμόρφωσιν του Σωτήρος
Εις την κοίμησιν της Θεοτόκου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – Ειρμολόγιον κινητών εορτών
Α. ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Τη Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου
Τη Κυριακή του Ασώτου
Τη Κυριακή της Απόκρεω
Τη Α’ Κυριακή των νηστειών
Τη Γ’ Κυριακή των νηστειών
Εις τον Ακάθιστον ύμνον
Τω Σαββάτω του Λαζάρου
Τη Κυριακή των Βαΐων
Τη αγία και μεγάλη Δευτέρα
Τη αγία και μεγάλη Τρίτη
Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη
Τη αγία και μεγάλη Πέμπτη
Εις τα άγια του Κυρίου Πάθη
Τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω
Β. ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
Τη Κυριακή του Πάσχα
Τη Κυριακή του Θωμά
Τη Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής
Τη Πέμπτη της Αναλήψεως
Τη Κυριακή της Πεντηκοστής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ – Ειρμοί κανόνων κατ’ ήχον
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – Πρόλογοι ή προσόμοια
Προσόμοια στιχηρά, καθίσματα, εξαποστειλάρια, κοντάκια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Πίναξ Ειρμών κατ’ αλφάβητον

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

23×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Αριθμός σειράς

3

Σελίδες

338

Έκδοση

2005

Ειδικά χαρακτηριστικά

βυζαντινής μουσικής