-10%
SCAN0091

Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΙΣΑΑΚ Μ.

16.20

Η μεταστροφή του ραββίνου Ισαάκ στην ορθόδοξη πίστη μετά συζητήσεις για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
SKU: 10911 Κατηγορία:

Περιγραφή

“Ο Εμμανουήλ – Ιμμανουέλ”:
Ότε προ πενταετίας ως σχολάρχης υπηρέτουν την πατρίδα εν Κορίνθω, διήρχετο εξ αυτής ο εξ Ηπείρου εβραίος Ισαάκ Μ., εις των λογιωτάτων Ισραηλιτών, φιλολογικώτατα κατηρτισμένος εις την εβραϊκήν γλώσσαν, ην ομιλεί, ως ολίγοι των Ραββίνων, αλλά και της Ελληνικής εγκατέστατος, άτε τελειόφοιτος του Γυμνασίου των Ιωαννίνων. Διετελούμεν όντες φίλοι από του έτους 1872, ότε εκείνος μεν εσπούδαζε την Εβραϊκήν φιλολογίαν και το Τωρά εν τη κατά τω Χάσκιοϊ τότε μεγάλη Εβραϊκή Σχολή, εγώ δε την θεολογίαν εν τη κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή. Κατά τα χρυσά αληθώς εκείνα της νεότητος ημών έτη, οσάκις συνηντώμεθα εν Γαλατά, κατά τας διακοπάς των μαθημάτων, ευτύχημα εθεωρούμεν την συνάντησιν, ηδέως της φίλης αναμιμνησκόμενοι Πατρίδος, και έστιν ότε και εις θρησκευτικάς ασχολούμενοι συζητήσεις αίτινες, ένεκα της νεανικής αμφοτέρων ζωηρότητος, και δη -ειρήσθω η αλήθεια- και της φανατικότητος, εις ουδέν απέληγον συμπέρασμα. Ο Ισαάκ εφανατίζετο υπό των Ραββίνων του εις βαθμόν απίστευτον. Δι’ αυτόν το Ταλμούδ ην ανώτερον του Τωρά άνευ του Ταλμούδ το Τωρά ουδεμίαν είχεν αξίαν. Ούτως εδιδάσκετο ο Ισαάκ, ούτως επίστευε, και ούτως εφρόνει. Ουδέν ήθελε ν’ ακούση περί της ελπίδος του Ισραήλ, του Γεσούα Μασίαχ, του Σωτήρος και λυτρωτού του κόσμου. […] (Από την έκδοση)
Περιεχόμενα
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Α’ ΤΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α’.
Ο Εμανουήλ-Ιμανουέλ
Συνάντησις μετά του Ισαάκ εν Κορίνθω. Φιλοξενία αυτού
Οικογενειακή λατρεία. Το Θ’ Κεφ. του Προφήτου Ησαΐου. Ο Ελ Γκιμπόρ
Ποίον το παιδίον, το οποίον αναφέρει ο Προφήτης Ησαΐας. Όχι ο Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ, αλλ’ ο Εμμανουήλ
Τι σημαίνει άλμα. Και ότι η άλμα του Ησαΐου δεν είναι η γυνή του προφήτισσα, αλλ’ η Παρθένος Μήτηρ του Εμμανουήλ
Πώς μετέφρασαν οι εβδομήκοντα την λέξιν άλμα
Ρεβέκκα, η σύζυγος του Πατριάρχου Ισαάκ διαψεύδουσα Ραββίνους
Όπου και η αδελφή του Μωϋσέως διαψεύδει τους Ραββίνους
Και αλλά ακόμη πειστήρια περί του ότι άλμα είναι η Παρθένος
Τα όμματα του Ισαάκ διανοίγονται και επικαλείται τον Εμμανουήλ
Αναχώρησις του Ισαάκ
ΜΕΡΟΣ Β’
Η σιωπή του Ισαάκ
Όπου τέλος έρχεται επιστολή
Σκέψεις και αισθήματα εν ταξειδίω
Πάλη εν τη ψυχή του Ισαάκ. Νίκη συνειδήσεως και προσευχής
Δράμα εν οίκω. Χριστιανική ομολογία του Ισαάκ.
Η καταστροφή του Ιουδαϊκού έθνους, και δια ποίον αίμα ταλαιπωρούνται οι Ιουδαίοι
Αποπεράτωσις της χριστιανικής ομολογίας του Ισαάκ. Ηφαιστείου έκκρηξις. Λύσσα και γρονθοκοπήματα κατ’ αυτού. Όπου η μήτηρ του τον καταράται
Ο Ισαάκ εγκαταλείπει εν νυκτί ψυχρά τον πατρικόν οίκον και φιλοξενείται εις τον οίκον Χριστιανού ιερέως
Ο Ισαάκ αναχωρεί εκ της πατρίδος του
ΜΕΡΟΣ Γ’
Μακρά και πάλιν σιωπή του Ισαάκ. Απορίαι ανησυχίαι και εικασίαι
Φως εν σκότει. Δευτέρα επιστολή του Ισαάκ
Φόβοι του Ισαάκ μετά την εκ της πατρίδος του αναχώρησιν. Ο Ραββίνος Σεμουέλ […]
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΤΟΜΟΥ […]

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

394

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έκδοση

1987, Γ'

Συγγραφέας

ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ