-10%
κατα ιωαννην

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Original price was: €20.00.Current price is: €18.00.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΛΥΔΙΑ
Availability: Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας SKU: 17726 Κατηγορία:

Περιγραφή

Την ερμηνεία του θεοπνεύστου βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου σε σειρά ομιλιών στο Πνευματικό Κέντρο του ιερού ναού Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1979-1982, που εξεδόθη ήδη από την Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα ΛΥΔΙΑ (Θεσσαλονίκη 2008), ακολούθησε κατά τα έτη 1982-1986 ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με την ίδια μέθοδο.
Οι θετικές πληροφορίες που έχω για την υποδοχή των ομιλιών στην Αποκάλυψι από τους ευσεβείς αναγνώστες, με ενθαρρύνουν να δώσω στη δημοσιότητα και τις ομιλίες στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Του θεολογικωτάτου και πνευματικωτάτου αυτού βιβλίου της Καινής Διαθήκης υπάρχουν άριστες επιστημονικές ερμηνείες των αειμνήστων καθηγητών Νικολάου Δαμαλά και Παναγιώτου Τρεμπέλα, οι οποίες υπήρξαν πολύτιμο βοήθημα για τη σύνταξι των ομιλιών δεν υπάρχει όμως, όσο τουλάχιστο γνωρίζω, πρακτική και οικοδομητική εργασία που να καλύπτη ολόκληρο το βιβλίο. Η έλλειψις αυτή ήταν ένας ακόμη λόγος που με ώθησε στη δημοσίευσι των ομιλιών με την ελπίδα ότι η χάρις του Θεού θα προσφέρη και με την ταπεινή αυτή προσπάθειά μου χρήσιμο βοήθημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς για την κατανόησι και οικείωσι του θεοπνεύστου βιβλίου.
Η έκδοσις και των ομιλιών αυτών, όπως και εκείνων στην Αποκάλυψι, οφείλεται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα ΛΥΔΙΑ και στον λίαν αγαπητό αδελφό και συλλειτουργό π. Θεόφιλο Ζησόπουλο, πνευματικό πατέρα και προϊστάμενο της Αδελφότητος. Είναι υποχρέωσίς μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς αυτούς και τη διάπυρη ευχή μου για την απρόσκοπτη συνέχισι του πλουσίου πνευματικού έργου της Αδελφότητος για την οικοδομή του Χριστεπωνύμου λαού και τη δόξα του Θεού. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Περιεχόμενα
Πρόλογος
Δύο λόγια
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Ο Ιωάννης και το Ευαγγέλιό του
Ο προαιώνιος Λόγος (α’ 1-5)
Ο Λόγος και το απολυτρωτικό του έργο (α’ 6-13)
“Πλήρης χάριτος και αληθείας” (α’ 14-18)
Πρώτη μαρτυρία του Ιωάννου (α’ 19-28)
Δεύτερη μαρτυρία του Ιωάννου (α’ 29-34)
Οι πρώτοι μαθηταί (α’ 35-43)
Φίλιππος και Ναθαναήλ (α’ 44-52)
Ο γάμος στην Κανά (β’ 1-5)
Το πρώτο θαύμα (β’ 6-11)
Ο Ιησούς στον ναό (β’ 12-17)
Ο Ιησούς και οι Ιουδαίοι (β’ 18-25)
Ο Νικόδημος (γ’ 1-8)
“Ο εκ του ουρανού καταβάς” (γ’ 9-15)
Ο Θεός και ο κόσμος (γ’ 16-21)
Τελευταία μαρτυρία του Ιωάννου (γ’ 22-30)
“Ο άνωθεν ερχόμενος” (γ’ 31-36)
Ο Ιησούς στη Σαμάρεια (δ’ 1-10)
Το ύδωρ το ζων (δ’ 11-18)
“Πνεύμα ο Θεός” (δ’ 19-30)
Ο θερισμός (δ’ 31-42)
Η θεραπεία του γιου του βασιλικού (δ’ 43-54)
Ο παράλυτος της Βηθεσδά (ε’ 1-7)
Η θεραπεία του παραλύτου (ε’ 8-15)
Ο Πατήρ και ο Υιός (ε’ 16-23)
Η ανάστασις και η κρίσις (ε’ 24-30)
Οι μαρτυρίες περί του Κυρίου (ε’ 31-40)
Η απιστία των Ιουδαίων (ε’ 41-47)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ο πολλαπλασιασμός των άρτων (ς’ 1-13)
Ο Ιησούς βαδίζει επάνω στα κύματα (ς’ 14-21)
Υλική και πνευματική τροφή (ς’ 22-29)
“Ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού” (ς’ 30-40)
Ο Ιησούς άρτος πνευματικός (ς’ 41-51)
Η Θεία Ευχαριστία (ς’ 52-59)
Τα αποτελέσματα της ομιλίας (ς’ 60-71)
Ο Ιησούς στην εορτή της Σκηνοπηγίας (ζ’ 1-13)
Ο Ιησούς για τη διδασκαλία του (ζ’ 14-24)
Η αληθινή καταγωγή του Κυρίου (ζ’ 25-36)
Οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος (ζ’ 37-39)
Οι Ιουδαίοι για τον Κύριο (ζ’ 40-53)
Η μοιχαλίς (η’ 1-11)
Ο Ιησούς φως του κόσμου (η’ 12-20)
“Απ’ εμαυτού ποιώ ουδέν” (η’ 21-29)
Η αληθινή ελευθερία (η’ 30-36)
Ο διάβολος και το έργο του (η’ 37-47)
Ο Ιησούς για τον εαυτό του (η’ 48-59)
Ο εκ γενετής τυφλός (θ’ 1-5)
Η θεραπεία του τυφλού (θ’ 6-12)
Η έρευνα των φαρισαίων (θ’ 13-23)
Ο ομολογητής τυφλός (θ’ 24-34)
Το ηθικό αποτέλεσμα (θ’ 35-41)
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Ο ποιμήν και η θύρα (ι’ 1-10)
Ο καλός ποιμήν (ι’ 11-21)
Ο Ιησούς στην εορτή των εγκαινίων (ι’ 22-42)
Η ασθένεια του Λαζάρου (ια’ 1-5)
“Εις την Ιουδαίαν πάλιν” (ια’ 6-16)
Ο Ιησούς και η Μάρθα (ια’ 17-27)
Ο Ιησούς και η Μαρία (ια’ 28-37)
Η ανάστασις του Λαζάρου (ια’ 38-44)
Τα αποτελέσματα του θαύματος (ια’ 45-57)
Το πολύτιμο μύρο (ιβ’ 1-11)
Θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα (ιβ’ 12-19)
Η ώρα της δόξης (ιβ’ 20-26)
Πρόρρησις του πάθους (ιβ’ 27-36)
Η απιστία του Ισραήλ (ιβ’ 37-50)
Ο ιερός νιπτήρ (ιγ’ 1-11)
Ο Ιησούς εξηγεί την ενέργειά του (ιγ’ 12-20)
Η απομάκρυνσις του Ιούδα (ιγ’ 21-30)
“Νυν εδοξάσθη” (ιγ’ 31-38)
Παρηγορητικοί λόγοι του Κυρίου (ιδ’ 1-11)
Η αγάπη προς τον Κύριο (ιδ’ 12-21)
Επίλογος του α’ μέρους της ομιλίας (ιδ’ 22-31)
Η άμπελος και τα κλήματα (ιε’ 1-5)
“Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή” (ιε’ 6-11)
Ο σύνδεσμος της τελειότητας (ιε’ 12-17)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Οι μαθηταί και ο κόσμος (ιε’ 18-27)
Το έργο του Παρακλήτου (ις’ 1-15)
Λύπη και χαρά (ις’ 16-24)
Ανακεφαλαίωσις και συμπεράσματα (ις’ 25-33)
Η αρχιερατική προσευχή (α’) (ιζ’ 1-5)
Η αρχιερατική προσευχή (β’) (ιζ’ 6-12)
Η αρχιερατική προσευχή (γ’) (ιζ’ 13-19)
Η αρχιερατική προσευχή (δ’) (ιζ’ 20-26)
Η σύλληψις του Κυρίου (ιη’ 1-11)
Πρώτη άρνησις του Πέτρου (ιη’ 12-18)
Η ανάκρισις του Κυρίου από τον Άννα (ιη’ 19-24)
Δεύτερη και τρίτη άρνησις του Πέτρου (ιη’ 25-27)
Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο (ιη’ 28-32)
Πρώτη ανάκρισις από τον Πιλάτο (ιη’ 33-40)
“Ίδε ο άνθρωπος” (ιθ’ 1-7)
Η απόφασις (ιθ’ 8-16)
Η σταύρωσις (ιθ’ 17-22)
Η διανομή των ιματίων (ιθ’ 23-24)
Ο Ιησούς και η μητέρα του (ιθ’ 25-27)
Ο θάνατος του Κυρίου (ιθ’ 28-37)
Η ταφή του Κυρίου (ιθ’ 38-42)
Ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο μνημείο (κ’ 1-10)
Η πρώτη εμφάνισις του Κυρίου (κ’ 11-18)
Εμφάνισις στους δέκα αποστόλους (κ’ 19-23)
Η εμφάνισις στον Θωμά (κ’ 24-31)
Στη θάλασσα της Τιβεριάδος (κα’ 1-6)
“Δείπνον ξένον” (κα’ 7-14)
Ο Πέτρος και ο Ιωάννης (κα’ 15-25)

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σελίδες

680

Διαστάσεις

25×18

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Έτος Α' έκδοσης

2009