ωρολογιον

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ (μικρό σχήμα)

16.00

Περιέχονται οι ακολουθίες του ημερονυκτίου

Κωδικός προϊόντος: 2517 Κατηγορία:

Περιγραφή

Μέγα Ωρολόγιον” ονομάζεται, ως γνωστόν, το ειδικόν βιβλίον της Εκκλησίας το περιέχον πάσας τας προσευχάς και ακολουθίας του ημερονυκτίου, η δε μορφή αυτού επαγιώθη κατά την υπό του ιερομόναχου Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού εν έτει 1832 γενομένην διόρθωσιν και εις τρία μέρη διαίρεσιν αυτού, εγκρίσει της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Το ιερόν τούτο βιβλίον εξεδόθη και υφ’ ημών εν έτει 2002 κατά τα πρότυπα των παλαιών εκδόσεων της Βενετίας, των πεφημισμένων επί κάλλει και ακριβεία. Η έκδοσις εκείνη επευλογήθη υπό της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Το σχετικόν Πατριαρχικόν γράμμα προτάσσομεν και ενταύθα, ευλάβειας και τιμής ένεκεν εν συνεχεία δε παραθέτομεν και το τότε υποβληθέν Υπόμνημα.
Ήδη προβαίνομεν εις άλλην, παράλληλον έκδοσιν του Μεγάλου Ωρολογίου εις σχήμα μικρόν, δια λόγους ευχρηστίας. Η παρούσα έκδοσις περιέχει πλήρες και απαράλλακτον το κείμενον της προαναφερθείσης, με μόνην την διαφοράν ότι τα εν τω Β’ Μέρει συναξάρια του Μηνολογίου, Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου παρατίθενται συντομευμένα λόγω του περιωρισμένου χώρου, ως παρατηρείται και εις τας εις μικρόν σχήμα εκδόσεις της Βενετίας. Ταύτα άλλωστε δεν υπήρχον εις τα παλαιά Ωρολόγια και προσετέθησαν υπό του αοιδίμου Βαρθολομαίου εις την έκδοσιν του 1832. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Υπόμνημα
ΜΕΡΟΣ Α’.
Προσευχή προοιμιακή
Το καθ’ ημέραν Μεσονυκτικόν
Το Μεσονυκτικόν του Σαββάτου
Το Μεσονυκτικόν της Κυριακής
Ακολουθία του Όρθρου
Ύμνοι τριαδικοί
Ευλογητάρια αναστάσιμα
Ευλογητάρια νεκρώσιμα
Αι εννέα Ωδαί
Εξαποστειλάρια της όλης εβδομάδος
Φωταγωγικά κατ’ ήχον
Ώρα Πρώτη μετά του Μεσωρίου αυτής
Ώρα Τρίτη μετά του Μεσωρίου αυτής
Ώρα Έκτη μετά του Μεσωρίου αυτής
Τα Τυπικά
Ακολουθία της τραπέζης και η εν τω αρίστω ευχή και ευχαριστία
Ώρα Ενάτη μετά του Μεσωρίου αυτής
Ακολουθία του Εσπερινού
Ευχή προ του δείπνου και η μετ’ αυτό ευχαριστία
Το Μέγα Απόδειπνον
Το Μικρόν Απόδειπνον
ΜΕΡΟΣ Β’. Απολυτίκια και κοντάκια του όλου Μηνολογίου
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Απολυτίκια και κοντάκια του Τριωδίου
Απολυτίκια και κοντάκια του Πεντηκοσταρίου
Απολυτίκια αναστάσιμα μετά των θεοτοκίων και υπακοών
Απολυτίκια της όλης εβδομάδος
Θεοτόκια απολυτίκια εις έκαστον ήχον
ΜΕΡΟΣ Γ’. Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου εις την υπεραγίαν Θεοτόκον
Τυπικαί διατάξεις
Ο Κανών του Ακαθίστου
Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου
Ακολουθία του μικρού Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία του μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως
Ευχαριστία μετά την θείαν Μετάληψιν
Κανών ικετήριος εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
Κανών ικετήριος εις τον Άγγελον τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής
Κανών ικετήριος εις τους αγγέλους και εις πάντας τους αγίους
Οι εις τον τίμιον Σταυρόν εικοσιτέσσαρες Οίκοι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ευαγγέλιον της Κυριακής του Πάσχα
Σύμβολον της πίστεως του αγίου Αθανασίου
Σύνοψις μικρά ιερών Κανόνων
Αλφαβητικός πίναξ πάντων των εν τη ιερά ταύτη βίβλω ονομαστί αναφερομένων αγίων
Πασχαλιά 109 ετών νέου ημερολογίου
Πασχαλιά 109 ετών παλαιού ημερολογίου

Επιπλέον πληροφορίες

ISBN

9789607407368

Σελίδες

640

Διαστάσεις

18×13

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο