images

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

28.00

Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν κατά την τάξιν της Ανατολικής Εκκλησίας και των υποκειμενών αυτή ευαγών μοναστηριών.

Availability: Εξαντλημένο Κωδικός προϊόντος: 1533 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δια της υπ’ αριθμόν 688/1652/18.7.52 Εγκυκλίου Αυτής προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας είχεν αναγγείλει την πρώτην έκδοσιν του Μεγάλου Ωρολογίου υπό της Αποστολικής Διακονίας, βάσει της εκδόσεως του Ωρολογίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Από της εκδόσεως εκείνης ήτις επραγματοποιήθη το πρώτον εν έτει 1952 η Αποστολική Διακονία επραγματοποίησε τρεις εισέτι εκδόσεις του Ωρολογίου, αίτινες, εξαντληθείσαι άπασαι, αποδεικνύουν το ενδιαφέρον των κληρικών και όλων των φιλακολούθων ευσεβών Χριστιανών δια την απόκτησιν του πνευματικωτάτου τούτου βιβλίου. Εξ όλων των λειτουργικών βιβλίων το Ωρολόγιον, έχει πάντοτε μίαν ιδιαιτέραν επικαιρότητα δια τα εν αυτώ διαλαμβανόμενα κείμενα του εσπερινού και του όρθρου, ιδία δε και δια την πληθύν των απολυτίκιων και κοντακίων, δι ων διανθίζονται πάσαι αι κινηταί και ακίνητοι εορταί ολοκλήρου του ενιαυτού. Εκ τούτου εξηγείται και η μεγάλη κυκλοφορία του καθ’ όσον και εις τας κατ’ οίκον προσευχάς το Ωρολόγιον είναι πολύτιμον βοήθημα δια πάντας τους πιστούς.
Η «Αποστολική Διακονία» της Εκκλησίας της Ελλάδος παραδίδουσα εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα των Ορθοδόξων την νέαν ταύτην εκδοσιν τον Ωρολογίου αισθάνεται ιδιαιτέραν χαράν, διότι συμβάλλει δι’ αυτού του τρόπου εις την καλλιέργειαν της λατρευτικής ζωής των πιστών, η οποία αποτελεί την ασφαλεστέραν μέθοδον δια την διατήρησιν και ανανέωσιν της μετά του εν Τριάδι Θεού ημών κοινωνίας, ως και την υγιεστέραν παιδαγωγίαν δια την θεμελίωσιν εν ημίν του ορθοδόξου φρονήματος.
Έχομεν δι’ ελπίδος ότι και οι ιερείς και οι ευσεβείς πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος θα φροντίσουν, μετά της διακρινούσης τούτους ιεραποστολικής δραστηριότητος, να γνωρίσουν το Ωρολόγιον και τον τρόπον χρήσεως αυτού εις όσον το δυνατόν περισσοτέρους Χριστιανούς, δια να συντελέσουν και ούτοι ομού μετά της «Αποστολικής Διακονίας» εις την καλλιέργειαν υγιούς λατρευτικού φρονήματος και ήθους εις τον ευσεβή λαόν μας. Η Αποστολική Διακονία (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Προοιμιακή Προσευχή
-Ακολουθία του Μεσονυκτικού
Α’ Καθ’ ημέραν
§1 Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής
§2 Της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής
Β’ Σαββάτου
Γ’ Κυριακής
§1 Άνευ άλλης εορτής
§2 Κατά την περίοδον του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
§3 Μεθ’ εορτής
Ακολουθία του Μεσονυκτικού μετά Λιτής
-Ακολουθία του Όρθρου
Ώρα Α’
Μεσώριον της Α’ Ώρας
Ώρα Γ’
Μεσώριον της Γ’ Ώρας
Ώρα ς’
Μεσώριον της ς’ Ώρας
Ακολουθία των Τυπικών
Ακολουθία της Τραπέζης
Σύντομος Ακολουθία της Τραπέζης
Ώρα Θ’
Μεσώριον της Θ’ Ώρας
-Ακολουθία του Εσπερινού
Ευχή της Τραπέζης
Απόδειπνον μέγα
Απόδειπνον μικρόν
Πασχάλιος Ημερονύκτιος Ακολουθία
-Τροπάρια των ακινήτων εορτών όλου του ενιαυτού και των καθ’ ημέραν Αγίων:
Μηνός Σεπτεμβρίου
» Οκτωβρίου
» Νοεμβρίου
» Δεκεμβρίου
» Ιανουαρίου
» Φεβρουαρίου
» Μαρτίου
» Απριλίου
» Μαΐου
» Ιουνίου
» Ιουλίου
» Αυγούστου
-Τροπάρια των εν τω Τριωδίω και Πεντηκοσταρίω κινητών εορτών:
Τριώδιον
Πεντηκοστάριον
Απολυτίκια Αναστάσιμα των οκτώ ήχων, συν τοις Θεοτοκίοις και ταις Υπακοαίς αυτών
Απολυτίκια εν ταις λοιπαίς της εβδομάδος ημέραις ψαλλόμενα
Θεοτοκία εις έκαστον ήχον ψαλλόμενα εν όλω τω ενιαυτώ, μετά τα Απολυτίκια των μη εορταζομένων αγίων
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Ευχαριστία μετά την Θείαν Μετάληψιν
Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
-Παρακλητικοί Κανόνες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον:
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος
-Κανόνες Ικετήριοι:
Εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
Εις τον Άγγελον, τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής
Εις τας επουρανίους Δυνάμεις και πάντας τους Αγίους
Εικοσιτέσσαρες Οίκοι εις τον Τίμιον Σταυρόν
Κανών, Οίκοι και Ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα
Σύνοψις κανόνων ιερών μετά της ερμηνείας αυτών
“Πανάγιον” ή πίναξ αλφαβητικός πάντων των Αγίων
Περί Ινδικτιώνος
Περί των Κύκλων της Σελήνης
Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν
Περί των Κύκλων του Ηλίου
Κανόνιον προς εύρεσιν του ονόματος της 1ης εκάστου μηνός
Αιώνιον Κανόνιον της ημερομηνίας του αγίου Πάσχα
Μηνολογίαι του αγίου Πάσχα (1941-2099)
Πασχαλιά από του 1971-2004
Περιληπτικός πασχάλιος πίναξ 75 ετών (2025-2099)

Επιπλέον πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1963

Έτος Α' έκδοσης

1963

Σελίδες

690

Διαστάσεις

24×17

Έκδοση

2016, Κ'

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο