-21%
SALAMINIOS2

ΣΑΛΑΜΙΝΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 2

Original price was: €29.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €22.80.

Ἑκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Τόμοι (Ε’-Θ’).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) Κωδικός προϊόντος: 10492 Κατηγορία:

Περιγραφή

2ος Σαλαμινίου Ἑρμείου Σωζομενοῦ: Ἑκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Τόμοι Ε’ – Θ’.

Η Εκκλησιαστική Ιστορία που παρουσιάζουμε σ’ αυτόν και τον επόμενο τόμο γράφηκε από το νομικό Σαλαμίνιο Ερμεία Σωζομενό την ίδια εποχή που γράφηκαν και άλλα γενικά ιστορικά έργα, κυρίως όμως το αντίστοιχο έργο του Σωκράτη. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε, ότι είναι δίδυμη αδελφή της ιστορίας του Σωκράτη. Γράφηκε την ίδια ακριβώς μ’ εκείνη εποχή, καλύπτει την ίδια περίοδο, συντάχθηκε από ομότεχνο συγγραφέα, και ακολουθεί τις ίδιες αρχές και γραμμές. Αλλά οι δυο συγγραφείς έχουν και τις ιδιομορφίες τους. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)
Περιεχόμενα
ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
– Περί της αποστασίας Ιουλιανού του παραβάτου και περί της τελευτής βασιλέως Κωνσταντίου
– Περί βίου και αγωγής και διαίτης και της εις την βασιλείαν παρόδου Ιουλιανού
– Ότι καταστάς εις την βασιλείαν Ιουλιανός, ηρέμα πως τα των Χριστιανών ανακινείν ήρξατο και τον Ελληνισμόν τεχνηέντως εισάγειν
– Οία κατά Καισαρεύσιν ο Ιουλιανός διεπράξατο, και περί της παρρησίας Μάρι του επισκόπου Χαλκηδόνος
– Ότι ανήκε καθειργμένοις Χριστιανοίς την ελευθερίαν, ίνα μάλλον η Εκκλησία ταράσσοιτο, και όσα κακά κατά Χριστιανών επενόει
– Ότι και Αθανάσιος τότε επί χρόνοις επτά παρά παρθένω σώφρονι και ωραία κρυπτόμενος, ανεφάνη και της Αλεξάνδρου επέβη
– Περί της αναιρέσεως και του θριάμβου Γεωργίου του Αλεξανδρείας, δια τα εν τω Μιθρίω συμβάντα, και οία έγραψεν Ιουλιανός περί της τοιαύτης υποθέσεως
[…]
ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ
– Περί της εις Πέρσας εκστρατείας Ιουλιανού, και ως ηττήθη και κακώς εξέρρξε την ψυχήν, και οία Λιβάνιος γράφει περί του ανελόντος αυτόν
– Ότι κατά θεομηνίαν ανηρέθη, και περί των οράσεων, ας άνδρες τινές περί της τελευτής αυτού εθεάσαντο, και περί της αποκρίσεως του υιού του τέκτονος και ότι το αίμα Ιουλιανός τω Χριστώ ανέπεμπε, και όσα κακά δημοσία τη Ρωμαίων επεγένετο δι’ αυτόν
– Περί της βασιλείας Ιοβιανού, και όσα έννομα παρελθών εις την αρχήν διεπράξατο
– Ότι πάλιν τα των Εκκλησιών ανεκινούντο, και περί της εν Αντιοχεία συνόδου, ήτις την εν Νικαία πίστιν εκύρωσε, και όσα η τοιαύτη σύνοδος τω βασιλεί Ιοβιανώ έγραψε
[…]
ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
– Ως υπό των βαρβάρων κατεπειγομένων Ρωμαίων, Μαυία συμμαχίαν πέμπει, και τίνες από του δήμου την νίκην εργάζονται, και ως Γρατιανός εκέλευσε πιστεύειν ως βούλεται έκαστος
– Ότι Γρατιανός τον εξ Ισπανίας Θεοδόσιον συμβασιλεύειν εαυτώ είλετο, και ως η Έως, πλην Ιεροσολύμων, υπό Αρειανών είχετο και περί της εν Αντιοχεία συνόδου, και της τότε περί προεδρίας των εκκλησιών καταστάσεως
– Περί των κατά τον άγιον Μελέτιον και Παυλίνον των Αντιοχείας επισκόπων, και περί των γενομένων όρκων δια τον επισκοπικόν θρόνον
[…]
ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ
– Περί των διαδόχων του Μεγάλου Θεοδοσίου, και ως ανηρέθη Ρουφίνος ο ύπαρχος, και περί των αρχιερέων των μεγάλων πόλεων, και της διαφοράς των αιρετικών, και περί Σισινίου του Ναυατιανών επισκόπου διήγησις
– Περί αγωγής και διαίτης και πολιτείας και σοφίας και εις τον θρόνον παρόδου του μεγάλου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και ως εμποδών αυτώ καθίσταται Θεόφιλος ο Αλιξανδρείας
– Ως επελθών Ιωάννης επί την επισκοπήν, σφοδρότερον ήπτετο των πραγμάτων, και τας απανταχού εκκλησίας επηνόρθου, και ως το κατά Φλαβιανόν πταίσμα διαπρεσβευσάμενος εις Ρώμην διέλυσε.
– Το κατά τον βάρβαρον Γότθον Γαϊνάν, και των υπ’ αυτού πραχθέντων δεινών
[…]
ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΤΟΣ
– Περί της Αρκαδίου τελευτής και του Νέου Θεοδοσίου αρχής, και περί των αδελφών αυτού και περί της ευσεβείας και αρετής και παρθενίας Πουλχερίας της βασιλίδος, και περί των θεοφιλών ταύτης έργων, και ως τον βασιλέα πρεπόντως ανήγε
– Περί της ευρέσεως των λειψάνων των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων
– Έτι περί αρετής και θεοφιλείας της Πουλχερίας και των αυτής αδελφών
– Περί των σπουδών των Περσών, και περί Ονωρίου και Στελίχωνος και των εν Ρώμη και Δαλματία πραχθέντων
[…]

Μετάφραση ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Επιμέλεια ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

22×15

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σελίδες

554

Έτος Α' έκδοσης

2004

Συγγραφέας

ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ ΕΡΜΕΙΑΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ