Εικόνα4

10.(α) Ἐπί Γῆς Εἰρήνη, (β) Μέγας Βασίλειος-Μόδεστος, (γ) Ἰορδάνης – Δάκρυα

2.00