-21%
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ (21Α)

Original price was: €29.00.Η τρέχουσα τιμή είναι: €22.80.

Άπαντα τα έργα Καλλίστου Τηλικούδη (Πατριάρχου), Καλλίστου Ἀγγελικούδη και Συμεῶν τοῦ Μεταφραστοῦ.

Availability: Μόνο 1 απομένουν σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) SKU: 10147 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

21Α 1. Καλλίστου Τηλικούδη (Πατριάρχου): Κεφάλαια περὶ προσευχῆς 1-14.
2. Καλλίστου Ἀγγελικούδη: Τὰ ὑπόλοιπα κεφάλαια περὶ προσευχῆς 15-83
3. Καλλίστου τοῦ Τηλικούδη: α) Περὶ ἡσυχαστικῆς ζωῆς. β) Ἐκλογὲς ἀπὸ τοὺς ἄγίους Πατέρες Περὶ προσευχῆς καὶ προσοχῆς.
4. Συμεῶν τοῦ Μεταφραστοῦ: Παράφραση σὲ ΠΝ’ κεφάλαια στοὺς πενὴντα Λόγους τοῦ ἁγίου Μκάριου τοῦ Αἰγυπτίου σὲ Λόγους Λ’ –ς’. Λόγος Α’. Περὶ τελειότητος μὲ τὴ χάρη τοῦ Πνεύματος (Α’ -ΙΖ’). Λόγος Β’. Περὶ προσευχῆς (ΙΗ’ –ΛΒ’). Λόγος Γ’. Περὶ ὑπομονῆς καὶ διακρίσεως (ΛΓ’ –ΞΑ’). Λόγος Δ’. Περὶ ὑψώσεως τοῦ νοῦ (ΞΒ’ –ΠΓ’). Λόγος Ε’. Περὶ ἀγάπης (ΠΔ’ –ΡΙΕ’). Λόγος ς’. Περὶ ἐλευθερίας τοῦ νοῦ (Ρις’ –ΠΝ’).

[…] Ο Κάλλιστος Αγγελικούδης συνέταξε «ογκώδες και λίαν χυμώδες νηπτικόν έργον», που παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος του ανέκδοτο, τμήμα του οποίου είναι το μικρό απόσπασμα «Περί ησυχαστικής τριβής» που φέρεται με το όνομα του Καλλίστου Τηλικούδη, με το οποίο και εκδίδεται εδώ. Ζώντας μέσα στα μεγάλα ρεύματα του Ησυχασμού του ιδ΄ αιώνα δεν ήταν δυνατόν να μείνει αδρανής έτσι συνέγραψε το μεγάλης σπουδαιότητας έργο του «Κατά Ελλήνων», με το οποίο πολεμά τις αιρετικές απόψεις του Θωμά Ακινάτου.
Ο Κάλλιστος υπήρξε πραγματικά μεγάλος ησυχαστής και θεολόγος, και έχοντας δεχθεί σε μεγάλο βαθμό το φωτισμό του Πνεύματος, υπήρξε μια πραγματική πηγή θείας σοφίας και γνώσεως. […]
Στο σύντομο “Περί ησυχαστικής τριβής” έργο του, εξαίροντας και πάλι τη νοερή και καρδιακή προσευχή και εκθέτοντας τους πνευματικούς καρπούς αυτής, προβάλλει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να επιτύχει ο ησυχαστής, αλλά και ο κάθε προσευχόμενος στην ένωσή του με τον Θεό. […] Πάντως χρειάζεται μεγάλη ακόμα έρευνα για να διαπιστωθεί αν πραγματικά τα παραπάνω έργα είναι του Καλλίστου Αγγελικούδη […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Είναι γνωστό ότι τον θ΄ αιώνα δόθηκε μια μεγάλη ώθηση στα θεολογικά γράμματα […]. Ενώ μετά το μεγαλειώδες εκείνο ξεκίνημα του θ΄ αιώνα θα ανέμενε κανείς μεγαλύτερη ακμή κατά τον ι΄αιώνα, ανάλογη προς την πολιτική ακμή, συνέβη δυστυχώς το αντίθετο. Χωρίς καμμιά αιτία εμφανή ανακόπηκε η πρόοδος. Έτσι το έργο της περιόδου αυτής περιορίσθηκε σε συλλογές και διασκευές έργων παλαιοτέρων.
Ένας από εκείνους που ασχολήθηκαν με το έργο αυτό είναι ο Συμεών ο Μεταφραστής, συγγραφέας της μετά το 950 εποχής. […] Ο Συμεών είναι γνωστός από την έκδοση συλλογής Συναξαρίων, την οποία φιλοτέχνησε κατά προτροπή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου ή κάποιου από τους διαδόχους του. Βλέποντας ο Συμεών ότι η μορφή των μαρτυρολογίων και των βίων των αγίων δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των ανθρώπων της εποχής του […], προέβη στη συλλογή και διασκευή των παλαιοτέρων συναξαρίων, άλλων μόνο γλωσσικά και άλλων και κατά το περιεχόμενο. Επίσης συνέταξε συλλογές αποφθεγμάτων από τα έργα του Βασιλείου και ομιλιών του Μακαρίου του Αιγυπτίου.
Αυτή ακριβώς η σύνοψη των πενήντα πνευματικών ομιλιών του Μακαρίου εκδίδεται στον τόμο αυτό, χωρισμένη σε 150 Κεφάλαια και με την όλως ιδιαίτερη χάρη με την οποία περιέβαλε αυτές ο Συμεών. (Από την έκδοση)
Περιεχόμενα
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΔΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Α’. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 1-14
Β’. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 15-83
ιε’. Ότι ο ειρημένος παράδεισος εικών του ανθρώπου
ις’. Περί της πνευματικής δωρεάς
ιζ’. Περί θείας ανθρωπίνης ενεργείας και δη και ειρήνης
ιθ’. Περί βίου θεωρητικού, και τίνων αναγκαίως δείται ο θεωρητικός, και ότι και η προσευχή του θεωρητικού μέρους εστί, και ότι η θεωρία αντί της προσευχής προσλογίζεται τοις Πατράσι
κ’. Εις το, “Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αλήθεια δει προσκυνείν”.
κα’. Περί προσευχής
κβ’. Όσων προσευχή δείται και όσω τιμής αξία
κγ’. Περί προσευχής
κδ’. Εις το, “είπεν ο Θεός τω Αβραάμ Έξελθε εκ της γης σου”, και περί θεωρίας
κε’. Περί ταπεινώσεως και θεωρίας
κς’. Περί των αυτών
κζ’. Περί θεωρίας
κη’. Περί πρακτικού και θεωρητικού
κθ’. Περί των αυτών
λα’. Περί μετοχής του αγίου Πνεύματος
λδ’. Περί θεωρίας
λε’. Περί θεωρίας
λς’. Περί θεωρίας
λζ’. Περί θεωρίας
λη’. Εις το, “είπεν ο Θεός τω Αβραάμ Πληθύνων πλυθυνώ το σπέρμα σου”, και τα εξής
λθ’. Εις το, “αίνει η ψυχή μου τον Κύριον”
μ’. Περί θεωρίας
μβ’. Περί θείου φωτισμού
μγ’. Πόθεν ο θείος έρως εγγίνεται τη ψυχή
μδ’. Έτι περί θείου έρωτος
με’. Περί του εν τη αγάπη φόβου
μς’. Όπως το της αγάπης είδος τριττόν
μζ’. Ότι τρισί τρόποις ο νους επιβαίνει τη του Θεού θεωρία κτλ.
μη’. Περί της συμμετοχής της οράσεως
μθ’. Περί θεωρίας
να’. Περί πρακτικού και θεωρητικού
νβ’. Πως θεωρούσιν οι θεωρητικοί
νγ’. Εις το, “Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλις, ης οι μέτοχοι αυτής επί το αυτό, εκεί γαρ ανέβησαν αι φυλαί, φυλαί Κυρίου, μαρτύριον τω Ισραήλ”
νδ’. Περί των αυτών
νε’. Εις το, “Εκείνοι ήσαν οι αφ’ ηλίου ανατολών ευγενείς”
ξδ’. Ότι παντί αισθητηρίω νοερώ ληπτός ο Θεός δια φιλανθρωπίαν γίνεται
ξε’. Ότι το του Θεού Πνεύμα ενοικεί τοις πιστοίς οδ’. Ότι υπερβαλλόντως Θεώ τετίμηται πας πιστός οε’. Εις το, “διείς τας πτέρυγας αυτού εδέξατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς επί των μεταφρένων αυτού”
π’. Τις η κυρίως ηδονή
πα’. Περί σαρκικής ηδονής
Γ’. ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
Δ’. ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΝ’ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΟΓΟΣ Α’. ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ (Α.-ΙΖ’.)
ΛΟΓΟΣ Β’. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (ΙΗ’.-ΛΒ’.)
ΛΟΓΟΣ Γ. ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ (ΛΓ.-ΞΑ’.)
ΛΟΓΟΣ Δ’. ΠΕΡΙ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ (ΞΒ’.-ΠΓ.)
ΛΟΓΟΣ Ε’. ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ (ΠΔ’.-ΡΙΕ’.)
ΛΟΓΟΣ ΣΤ. ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΟΟΣ (ΡΙΣΤ.-ΡΝ’.)
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
α. Ευρετήριο χωρίων της Γραφής
β. Ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων

Μετάφραση ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επιμέλεια ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις

21×14

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σειρά

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

Σελίδες

480

Έκδοση

1997

Αριθμός σειράς

21Α

Συγγραφέας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ