ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Δ’

13.80

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
Availability: Σε απόθεμα Κωδικός προϊόντος: 3151 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η Γραφή, λόγος Θεού δια γραφίδας ανθρώπων, βεβαιούμενος και δια σημείων, θαυμάτων, υπερβάσεων των φυσικών νόμων, όχι δε μόνον τω καιρώ εκείνω, αλλ’ εν παντί καιρώ και σήμερον, παιδιόθεν συνεκίνει και έθελγε την ψυχήν μου ιδιαιτέρως, και ήτο ανάγνωσμα, μελέτημα και εντρύφημά μου. Ως σπουδαστής, θεολόγος και φιλόλογος εμελέτησα πολλά βιβλία και της θύραθεν και της χριστιανικής γραμματείας, αλλ’ ουδέν εθαύμασα όσον την Γραφήν, ιδίως το Ευαγγέλιον. Η Γραφή, δια να χρησιμοποιήσω φρασιολογίαν της, υπέρκειται και υπερήρε πάσας τας γραφάς.
Μελετών και ερευνών την Γραφήν ηρμήνευσα πολλά δυσνόητα χωρία της, και κατά το παρελθόν εξέδωσα εις τρεις τόμους έργον υπό τον τίτλον “Ερμηνεία δύσκολων χωρίων της Γραφής”. Επαΐοντες δε, Ιεράρχαι, Καθηγηταί Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκοί και άλλοι, εξετίμησαν και έκριναν το έργον με λίαν επαινετικούς λόγους. Αλλ’ οι έπαινοι δεν ανήκουν εις εμέ, ανήκουν εις τον Θεόν, ο οποίος με εφώτισε δια την ανακάλυψιν κεκρυμμένων νοημάτων εις τον λόγον του και την ερμηνείαν χωρίων, τα οποία ήσαν σταυροί των ερμηνευτών. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ματθ. 4:16 “Φως μέγα”, “Και”, “Φως ανέτειλε”
Ματθ. 5:4 “ΟΙ πενθούντες… παρακληθήσονται”
Ματθ. 6:13 “Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν”
Ματθ. 7:16-17 “Ούτω”
Ματθ. 11:12 “Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται”
Ματθ. 12:46-47 “Ειστήκεισαν”, “Εστήκασιν”
Ματθ. 13:13 “Ότι”
Ματθ. 16:2-3 “Διακρίνειν”
Ματθ. 16:21 “Δει”
Ματθ. 16:22-23 “Στραφείς”
Ματθ. 17:6 “Και”
Ματθ. 17:10 “Δει”
Ματθ. 19:20 “Δει”
Ματθ. 23:38-39 “Αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος”
Ματθ. 24:6 “Δει”
Ματθ. 26:41 “Ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν”
Ματθ. 26:54 “Ουν”, “Δει”
Ματθ. 28:6 “Γαρ”
Ματθ. 28:20 “Εντέλλεσθαι”
Μαρκ. 8:31 “Δει”
Μαρκ. 9:11 “Ότι”, “Δει”
Μαρκ. 10:20 “Εκ νεότητός μου”
Μαρκ. 13:7 “Δει”
Μαρκ. 13:10 “Δει”
Μαρκ. 14:38 “Ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν”
Λουκ. 1:51 “Διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανοία καρδίας αυτών”
Λουκ. 6:43-44 “Γαρ”
Λουκ. 9:22 “Δει”
Λουκ. 11:4 “Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν”
Λουκ. 13:35 “Αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος”
Λουκ. 15:16 “Επεθύμει… και ουδείς εδίδου αυτώ”
Λουκ. 16:20-21 “Επιθυμών χορτασθήναι από των ψιχίων”
Λουκ. 16:25 “Νυν δε ώδε παρακαλείται, συ δε οδυνάσαι”
Λουκ. 17:25 “Δει”
Λουκ. 18:11 “Σταθείς προς εαυτόν”
Λουκ. 18:21 “Εκ νεότητός μου”
Λουκ. 19:5 “Δει”
Λουκ. 20:35-36 “Ισάγγελοι γαρ εισί”
Λουκ. 21:9 “Δει”
Λουκ. 22:37 “Δει”
Λουκ. 22:40 “Μη εισελθείν εις πειρασμόν”
Λουκ. 22:46 “Ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν”
Λουκ. 24:6-7 “Δει”
Λουκ. 24:44 “Δει”
Ιωάν. 1:19 “Και” […]

Επιπλέον πληροφορίες

Σελίδες

288

Διαστάσεις

24×17

Συγγραφέας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο