Εικόνα4

128. Το εστεμμένον θηρίον της Αποκαλύψεως («Ο τελευταίος πειρασμός»)

2.00